ระบบบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานวิจัย/บทความล่าสุด

จำนวนโครงการวิจัย

566 เรื่อง

จำนวนบทความเผยแพร่

463 เรื่อง

งานวิจัย/บทความที่เผยแพร่

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย/ผู้เขียน ประเภท ปี งปม.
1 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
2 กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
3 Brand Preference Creation Capability and Marketing Performance; an Empirical Investigation into Medical and Aesthetic Businesses in Thailand ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ บทความ 2561
4 นวัตกรรมการบัญชีบริหารและความสำเร็จของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
5 An Improved Golden Bell Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2561
6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกค้าธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
7 ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
8 การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน…ทำได้อย่างไร ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2561
9 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
10 การรับรู้นโยบาย ภาวะผู้นำของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรพยาบาล วิทย์ มงคลวิสุทธิ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
11 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาน้ำปู แจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2561
12 โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
13 ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบและการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
14 Factor Analysis of E-commerce Website Affects Consumer Purchasing Decision in Lampang Province การวิเคราะห์องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2561
15 ผลกระทบคุณภาพการ ให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีต่อความภักดีของลูกค้า : ตัวแปรกลางความพึงพอใจของลูกค้า ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
16 การบริหารความเสี่ยงแบบ บูรณาการที่มีต่อผลการ ดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
17 อิทธิพลของคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
18 ผลกระทบของการปฏิบัติทางการบัญชีอย่างยั่งยืนต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรงเดช ไชยชนะ/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2561
19 Marketing Mix and Unique Identities Affecting Consumers’ Purchase Decisions in The Community Market: A Case Study of Tung Kwian and Baan Tha Doi Kaew Market. อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
20 Multi-Factors Influencing Word-Of-Mouth Behavioral Loyalty Among Tourists in Homestay Management of The Ceramic Tourism Village, ThaPha Sub-District, KoKha District, Lampang, Thailand. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
21 Women Entrepreneurs-Owned Enterprise in Transitional Economic: Key Influences on Cohesiveness Innovation and Sustainability รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
22 Stock Forecasting by Association Rule Mining ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2561
23 The Relationship among continuing profession development (CPD) to job success and job staility รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ ทรงเดช ไชยชนะ/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2561
24 Successful Managerial Accounting Practices, the Antecedents and Consequents : Empirical Evidence from SMEs Ceramics รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
25 The Quality Financial Statements of Small and Medium Enterprises Business (SMEs) in View of the Tax Auditor อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2561
26 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
27 The Relation Between Financial Rations and Stock Prices : Evidence form Technology Industry in Thailand Stock Market ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
28 Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
29 Development of Design and Quality Ceramic Production for Higher Value : Casa Study of Ceramic Factories Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
30 Study of Problems of Entrepreneurs in the Small Ceramic Factories and Guidelines for Dealing with the Problems : Case Study of small ceramic factories participating in the Project No.2 of “Phee Liang Nong” in Lampang ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
31 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
32 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
33 การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
34 การจัดการการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้เกาะสลัก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
35 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
36 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
37 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและความสุขที่เพียงพอของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
38 กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
39 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารล้านนาภายใต้กระแสวัฒนธรรมพันทาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ บทความ 2561
40 การสืบสานและการต่อยอดภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ณัฐชา เหล่ากุลดิลก/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2561
41 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้าน ปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ บทความ 2561
42 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
43 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
44 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
45 การใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
46 การรับรู้บทวิจารณ์ออนไลน์ ความพึงพอใจและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
47 การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
48 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
49 แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2561
50 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ดสำหรับการรายงานผลการเรียน อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2561
51 การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
52 การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ บทความ 2561
53 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก ของธุรกิจชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
54 นวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน : กรณีศึกษาบ้านลุ่มกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิระประภา คำราช/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.กนกพร สันเทพ/ บทความ 2561
55 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอำพัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2561
56 การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ำลาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2561
57 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ ดร.อารยา อริยา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ บทความ 2561
58 การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.บัณฑิต บุษบา/ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2561
59 การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0 ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
60 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ อ.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2561
61 การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
62 คุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
63 สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
64 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
65 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาบริษัทเอกชน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
66 ตัวกำหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
67 พหุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
68 การรับรู้ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
69 การรับรู้การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
70 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ อ.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
71 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
72 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
73 แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
74 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ บทความ 2561
75 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2561
76 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
77 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
78 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครจังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2561
79 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2561
80 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2561
81 ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในร้านขายของถูกในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
82 การตัดสินใจด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
83 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารเพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้านปงถ้ำอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ บทความ 2561
84 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนักศึกษาที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
85 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแลละคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
86 อิทธิพลของความไว้วางใจและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเพจลำปางช็อปปิ้ง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
87 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2561
88 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคาวมพึ่งพอใจในการใช้บริการสถานบันเทิงยามค่ำคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2561
89 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการจัดฟันคลินิกทันตกรรมในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2561
90 แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2561
91 การใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
92 จรรยารรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
93 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
94 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
95 การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
96 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสายในจังหวัดเชียงใหม่ อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
97 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ อ.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2561
98 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ อ.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
99 การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
100 การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุค thailand 4.0 ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
101 การศึกษาคติของผุ้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุข้างแต๋นเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้างแต่นอำพัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2561
102 การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ำลาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2561
103 การวิเคราะหืความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ ดร.อารยา อริยา/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2561
104 การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ียั่นยืน ยุคดิจิทัล 4.0 อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.บัณฑิต บุษบา/ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2561
105 การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
106 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
107 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2561
108 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
109 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2561
110 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2561
111 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2561
112 The Relation Between Financial Rations and Stock Prices : Evidence form Technology Industry in Thailand Stock Market ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
113 The Effect of Z-Score on Firms’ value : Evidence from Agro & Food Industry in Thai Listed Firms ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
114 Development of Design and Quality Ceramic Production for Higher Value : Casa Study of Ceramic Factories Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
115 Study of Problems of Entrepreneurs in the Small Ceramic Factories and Guidelines for Dealing with the Problems : Case Study of small ceramic factories participating in the Project No.2 of “Phee Liang Nong” in Lampang ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
116 Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
117 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies บทความ 2561
118 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาน้ำปูแจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2561
119 แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิถ์ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
120 โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
121 ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบและการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
122 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง อ.นลินทิพย์ กองคำ/ บทความ 2561
123 แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
124 การศึกษาจุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2561
125 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้องโครงการ2 จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
126 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อมูลค่ากรณีศึกษาผู้ประกอบการเซรามิก OTOP วิสาหกิจ ขนาดย่อย (sme) ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ปีงบประมาน 2558 ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
127 ผลสัมฤทธิ์การการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2560
128 ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2560
129 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2560
130 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงออกบทบาทสมมติในเรื่องของจิตวิทยาการบริการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2557 อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2560
131 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2560
132 การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนในรายวิชา 3003101 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2560
133 การพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด รายวิชาการตลาด เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2560
134 ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีเนื่อหารายวิชาสาขาวิชาการจัดที่ศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2560
135 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยด้วยการนำตนเองของนักเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2560
136 การวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รหัสวิชา 3566402 ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2560
137 โครงการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การขั้นสูง รหัสวิชา 3565101 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2560
138 แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
139 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการสาขาวิชาการท่องเที่ยว อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2560
140 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2560
141 ศักยภาพทางด้านคอมพวเตอร์ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของสำนักงานเทศบาลภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2560
142 ความรอบรู้งานการคลังที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองคลัง สถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ บทความ 2560
143 แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง บทความ 2560
144 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง บทความ 2560
145 กลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จังหวัดลำปาง บทความ 2560
146 คุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บทความ 2560
147 มอกวิหาระ วิธีการกำหนดระเบียบสัดส่วนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของไทย บทความ 2560
148 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเซต์หนองนาว ด้วยกลไกลการมีส่วนร่วม บทความ 2560
149 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ : กรณีศึกษาวิสาหกิจมหาชนจังหวัดลำปา ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2560
150 อิทธิพลของการรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2560
151 มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการแบ่งปันความรู้และผลการดำเนินงาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
152 อิทธิพลของความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชนและคุณค่าการรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ขวัญชัย บำรุงกิจ/ มนัส สุวรรณ/ บทความ 2560
153 ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบินและความพึงพอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ/ สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ/ บทความ 2560
154 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขอสหกรณ์ การเกษตรในประเทศไทย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ นิกร กันเอ้ย/ สุรชัย กังวล/ บทความ 2560
155 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด ผลผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจ พอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2560
156 มาตรฐานการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบน น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2560
157 การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ในกองทัพภาคที่ 3 ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ บทความ 2560
158 พหุกลุ่มของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้ และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ นงลักษณ์ พรหมติงการ/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2560
159 บทบาทของผู้นำชุมชนในการหนุนเสริมเพื่อทำให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลงผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ พัทธ์ธีรา สมทรง/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ บทความ 2560
160 การสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อรพรรณ มุ่งหมาย/ บทความ 2560
161 ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของุรกิจที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2560
162 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ รุ่งรวี ปะกิระถา/ บทความ 2560
163 มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการแบ่งปันความรู้และผลงานดำเนินงาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บงกชกร หงษ์สาม/ พรรณรัตน์ บุญกว้าง/ บทความ 2560
164 อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ชัยวัฒน์ สมศรี/ บงกชกร หงษ์สาม/ บทความ 2560
165 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิภาพต่อผลการดำเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
166 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2560
167 ตัวแบบความจงรักภักดี การใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ บทความ 2560
168 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ อ.บัณฑิต บุษบา/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2560
169 ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ธวัช อารีราษฎร์/ สุขแสง คูกนก/ สายชล จินโจ/ บทความ 2560
170 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2560
171 การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผุ้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์/ บทความ 2560
172 อิทธิพลของคุณภาพบริหาร ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากต่อปากที่มีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าคลินิกภายภาพบำบัด: กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ หัสยาพร อินทยศ/ วิทย์ มงคลวิสุทธิ์/ บทความ 2560
173 ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
174 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั่งเดิม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2560
175 การสืบทอดและการดำรงอยุ่ของพิธีกรรมการฟ้อนผีมดผีเม็งลานนาจังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ บทความ 2560
176 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนคุณภาพที่มีต่อการพัฒนาการบริการและความพึงพอใจของลุกค้าของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2560
177 The Conceptual Framework: Effect of E-CRM, Customer-Based Service Attributes Including Relationship Quality and Outcomes toward Customer Loyalty of Commercial Banks in Thailand. Conference. Tokyo, U-Pong N., Jaikaew A. / บทความ 2560
178 Antecedents Affecting on Service Marketing Mix toward the Decision Making in Selecting Domestic Routes of Low Cost Airlines among Passengers in Chiang Mai Province, Thailand. Jaikaew, Ardchawin, Wingwon, Boonthawan, Wingworn, Boonchanit, Li, Chengxue, and Bunchan, Wanida / บทความ 2560
179 Behavioral pattern of homestay behavior in view of Thai Tourists in upper north of Thailand. Kosawang P., Netpradit N., Sangasapaviriya J. / บทความ 2560
180 The Conceptual Framework: The Relationship Model of Effective Performance of the Language Schools Entrepreneurs in Thailand. Kraivutinundh w., Netpradit N., Awirothananon T. / บทความ 2560
181 Path Analysis Influecing The Strength of Thailand’s Region 5 Provincial Police Cooperative. Kunpoo P., Sirisugandha T., Kungwon S. / บทความ 2560
182 The Conceptual Frame Work: Antecedents Affecting on Customer Loyalty of Sports Science Centers, Institute of Physical Education in Thailand Hongsam B., Sirisugandha T. / บทความ 2560
183 Effect of Interated Marketing Communication and Brand Value Perception Toward Purchase Intention of Local Coffee Brand as the Perspective of Customers in Amphurmuanglampang, Lampang Province Jaideaw Sangwan, Wingwon Boonthawan / บทความ 2560
184 The Conceptual Framework: Effects of External Environment, Participation and Marketing Ability toward the Community Enterprise Growth in the Upper North of Thailand. Kaewdee C., Wingwon B., Chotiwanit p. / บทความ 2560
185 The Conceptual Framework: Causal Factors of Human Capital Influencing Dynamic Capability for Performance Success of all Provincial Electricity Authority in Thailand. Vongsopa T., Wingwon B. / บทความ 2560
186 .The Conceptual Frame Work: Antecedences Effecting use Behavior Financial Transaction Service in Private Bank Chanwong O., Wingwon B,. Priyakul M. / บทความ 2560
187 The Conceptual Frame Work: Effect of Human Capital, Service Quality and Information Technology toward Financial Performance and Competitive Advantage in Accounting firms in Northern Region of Thailand. Upradit A., Wingwon B., Sanasapawiriya J. / บทความ 2560
188 Conceptual Framework: Roles of Stratigic Alliances and Innovation toward firm Performance of Community Enterprisex, THAILAND. Wongwirach K. WingWong B. Chotivanich P. / บทความ 2560
189 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ษรัญพัชท์ แพงแซง/ บทความ 2560
190 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อาชวิน ใจแก้ว/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ปิยนุช คำเงิน/ บทความ 2560
191 ตัวกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ สรัญญา มิตรงำเมือง/ บทความ 2560
192 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ สัญญา สะสอง/ บทความ 2560
193 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.สถิรา มะลาสิน/ บทความ 2560
194 การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ บทความ 2560
195 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2560
196 ศักยภาพชุมชนกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2560
197 การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบครบวงจร ของชุมชนไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ บทความ 2560
198 การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
199 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ขวัญนภา วงศ์จินา/ ทาริกา ตนาวรรณ์/ พรกมล ฟองน้อย/ ณัฐชนน โชยมงคล/ อรุณทิพย์ เครือนวล/ บทความ 2560
200 ความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2560
201 การพัฒนาระบบสารเทศการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
202 การประยุกต์อินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
203 การเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิคการผลิตเชิงกระบวนการผลิต ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2560
204 การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2560
205 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
206 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2560
207 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขาย ให้กลุ่มข้าวกล้องงอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ บทความ 2560
208 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการประกอบการ และความสามารถทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (โอทอบ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ อ.วัลลภ สิงหราช/ บทความ 2560
209 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแสดงบทบาทสมมติการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศึกษาดูงานกับกลุ่มศึกษาจากคลิปวิดีโอ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2560
210 กระบวนการสร้างสรรค์ภายถ่ายผลิตภัณฑ์ น้ำปู อ.แจ้ห่ม ผ่านการเรียนรู้โดยการบริการสังคม อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2560
211 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2560
212 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2560
213 การศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนสำหรับรายวิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บทางธุรกิจ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2560
214 การประเมินผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดหลักสูตรเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2560
215 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับการรายงานผลการเรียน อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2560
216 ศึกษาเจตคติในการเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัยตลาด โดยใช้วิธีฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ของนักศึกษาสาขาการตลาดหลักสูตรเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2560
217 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการ ตั้งคำถามเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2560
218 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยเน้นการ มีส่วนร่วม “ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ” อ.สรัญญา บัลลังก์/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
219 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาในรายวิชาการเงินธุรกิจ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2560
220 การเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง อ.นลินทิพย์ กองคำ/ งานวิจัย 2560
221 คุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมบูติค ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
222 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สายสนับสนุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ งานวิจัย 2560
223 การศึกษาคุณภาพการให้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดลำปาง อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
224 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2560
225 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเชิงแนวปะการัง กรณีศึกษาการขนส่งข้าวสาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
226 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาน้ำปูแจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2560
227 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารล้านนาภายใต้กระแสวัฒนธรรมพันทาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2560
228 ความต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของกลุ่มผู้ประกอบการขายของที่ระลึกใน อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ งานวิจัย 2560
229 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
230 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการการตลาด อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2560
231 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2560
232 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2560
233 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2560
234 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2560
235 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2560
236 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2560
237 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้า สมุนไพร ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2560
238 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
239 ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2560
240 การสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการเก็บข้อมูลลูกน้ำยุงลายในชุมชนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2560
241 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ งานวิจัย 2560
242 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ของจังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2560
243 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2560
244 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
245 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
246 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเข้าไฟ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ อ.เจษฎา ทองสุข/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
247 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเข้าไฟ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ อ.เจษฎา ทองสุข/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
248 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2560
249 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิก ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ โอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจการขนาดย่อม ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
250 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์เชิงพาณิชย์โดยใช้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปางในการพัฒนาโคมไฟเซรามิค ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2560
251 An enhanced incremental association rule discovery with a lower minimum support. ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2559
252 การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วม ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ชุติมันต์ สะสอง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
253 คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่างการสมุ้งเน้นตลาดผลการดำเนินธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
254 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
255 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก : กรณีศึกษาโรงงานกิตติโรจน์เซรามิก. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2559
256 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2559
257 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2559
258 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปา ในประเทศไทย ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2559
259 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2559
260 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
261 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
262 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2559
263 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2559
264 โครงการสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตน ต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของนักบัญชีในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2559
265 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดภายในความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนไทย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
266 อิทธิพลของทุนทางปัญญาความสามารถทาการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตกรรม กลุ่มผ้าทอภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2559
267 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสถานบันเทิงเขตเทศบาลนครลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
268 การปรับตัวต่อการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2559
269 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิขชุมชน ระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2559
270 การรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
271 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
272 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
273 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2559
274 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ โดยการมี ส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
275 การสื่อสารการตลาด การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในจังหวัดลำปางลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
276 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
277 ส่วนประสมการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
278 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
279 การรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริหารโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
280 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
281 An Economic Feasibility Analysis of Recycling Plant Establishment : A Case Study of Patunnakure Sub District Municipality, Lanlang, Thailand. ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ บทความ 2559
282 Data Mining : Stock Analysis ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ บทความ 2559
283 Marketing Strategy Model for Byilding Customer Loyalty in Feed Wholesale Business. ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2559
284 Factors Influencing the Repurchasing Behavior of Tourists Staying in Resorts, Lampang Province รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
285 Perception, Corporate Social Responsibility Activities and Brand Images Affecting Decision Making for Using Services at PTT’s Fuel Stations of People at Mueng District Region, Lampang Province ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2559
286 Effect of Human Resource Management, Organization Commitment and Organization Climate toward the Performance of Employees at Regional Excise Office 5 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
287 The Study of Consumer Attitudes toward the Product and the Packaging of Art and Furnishings of Baan Hang Chart Tai and the Group Management to Create Competitive Opportunities. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
288 การบูรณาการทุนชุมชนผ่านการจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
289 บทบาทของผู้นําชุมชนในการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชน บ้านสามขา พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ พัทธ์ธีรา สมทรง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
290 บทบาทของผู้นำชุมชนในการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พัทธ์ธีรา สมทรง/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
291 สมรรถณะด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง : ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสียในหมู่บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
292 ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการที่มีผลให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน : กรณียุคเปลี่ยนผ่านผู้นำ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
293 กลไกการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
294 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อหนุนเสริมระบบนิเวศของบ้าน สามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
295 การถอดบทเรียนแนวทางควบคุมไข้เลือกออกอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
296 แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเซรามิก เพื่อลดปัญหาของเสียภายในโรงาน กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงน้อง 2 ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
297 ความพึงพอใจและความคุ้มค่าของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13 จากมุมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2559
298 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจัดการบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.แดน กุลรูป/ อ.สุพรรณี คำวาส/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2559
299 ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการที่มีต่อคุณภาพบริการของธุรกิจร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ บทความ 2559
300 รูปแบบการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2559
301 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านนวดแผนไทย จังหวัดลำปาง อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สถิรา มะลาสิน/ บทความ 2559
302 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อย กรณีศึกษา : ผู้ประกอบโรงงานเซรามิกเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
303 เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2559
304 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2559
305 การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
306 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2559
307 การพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาตำบลกล้วยแพะ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2559
308 รูปแบบการเขียนข่าวและการนำเสนอเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ บทความ 2559
309 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.พรนภา บุญนำมา/ อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2559
310 แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
311 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำ ปาง ลำพูนและเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2559
312 การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วม ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ชุติมันต์ สะสอง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
313 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2559
314 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
315 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2559
316 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2559
317 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2559
318 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2559
319 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก : กรณีศึกษาโรงงานกิตติโรจน์เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2559
320 การรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
321 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
322 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
323 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพบริการที่มีผลต่อการคงอยู่ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
324 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
325 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2559
326 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
327 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
328 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
329 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
330 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
331 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ OTOP ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
332 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
333 การรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริหารโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
334 ส่วนประสมการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
335 การสื่อสารการตลาด การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในจังหวัดลำปางลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
336 โครงการสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตน ต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของนักบัญชีในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2559
337 Marketing Strategy Model for Byilding Customer Loyalty in Feed Wholesale Business บทความ 2559
338 An enhanced incremental association rule discovery with a lower minimum support ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2559
339 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ความสามารถพิเศษ รายวิชา หลักการบัญชี อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2559
340 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการตลาดการเงินระหว่างประเทศ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2559
341 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหาจากข่าวเป็นฐาน แก้ปัญหาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
342 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2559
343 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาฐานข้อมูลเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2559
344 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2559
345 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและวิชาอาเซียนศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2559
346 เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2559
347 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ รายวิชาวาทวิทยาและการนำเสนอ (3012202) ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2559
348 การใช้เทคนิคการจัดการความรู้ในรายวิชาด้านการท่องเที่ยว อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2559
349 เทคนิคการสืบเสาะความรู้เข้ากับกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2559
350 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเงินธุรกิจด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
351 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2559
352 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชาการจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กส์นิกส์ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
353 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2559
354 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2559
355 องค์ประกอบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
356 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วม ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
357 การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐาน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2559
358 สมรรถนะในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
359 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์การ รหัสวิชา 3566404 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2559
360 สมรรถนะในการเรียนรายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์: บทบาทของการบริการวิชาการโดยใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นฐาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
361 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2559
362 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบทักษะการพูดอ่านเขียน และแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกัน ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคนำเสนอ สาขาวิชาการจัดการ อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2559
363 ทิศทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2559
364 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2559
365 การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
366 ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับเทศบาลตำบลแจ้ห่มและการรับรู้ของผู้ใช้สารสนเทศ อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2559
367 การจัดการด้านการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิตลานนา“ภูมิปัญญาบายศรีสู่ขวัญ” อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2559
368 การศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2559
369 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีภาษีอากร อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2559
370 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2559
371 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
372 การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
373 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2559
374 ความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพ การพัฒนาการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2559
375 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
376 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการการตลาด อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2559
377 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2559
378 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
379 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
380 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2559
381 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2559
382 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2559
383 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดลำปาง อ.กนกพร สันเทพ/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2559
384 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2559
385 กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2559
386 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2559
387 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสอบทานงานสอบบัญชีกับการบรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.แดน กุลรูป/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
388 ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
389 ผู้ประกอบการสตรีที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ: ปัจจัยสำคัญในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก นวัตกรรมองค์การและความยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
390 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาการประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ฉลองราช ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2559
391 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร สันเทพ/ งานวิจัย 2559
392 ผลกระทบของ EPS, BVPS, PE และ MB ที่มีต่อมูลค่าราคาตลาดของ หุ้นสามัญ : หลักฐานเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2559
393 นวัตกรรมด้านบัญชีบริหารและความสำเร็จของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2559
394 ความสามารถในการสร้างสรรค์ความชื่นชอบในตราสินค้าและผลการดำเนินงานทางการตลาด:การสำรวจเชิงประจักษ์ของธุรกิจการแพทย์และความงามในประเทศไทย ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
395 การบูรณาการทรัพยากร กลยุทธ์พันธมิตรผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน: หลักฐานจากจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.รุจิราวัลย์ แสงอินทร์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.รุจิราวัลย์ แสงอินทร์/ งานวิจัย 2559
396 ตัวแบบความจงรักภักดีการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
397 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิก ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก : กรณีศึกษา โรงงาน P.N.เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
398 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ งานวิจัย 2559
399 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ งานวิจัย 2559
400 ผลกระทบของสมรรถนะเครือข่ายบนฐานการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: บทบาทเชื่อมโยงของภาวะการเป็นผู้ประกอบการองค์การและนวัตกรรม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2559
401 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2559
402 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2559
403 แบบจำลองคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนวด แผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.วิวรรณ ไกรวุฒินันท์/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.วิวรรณ ไกรวุฒินันท์/ งานวิจัย 2559
404 การบริหารจัดการสินค้าท้องถิ่น : ตำแผ่นผ้าถุงพื้นเมืองเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
405 อิทธิพลของภาวะการเป็นผู้ประกอบการองค์การและการมุ่งเน้นตลาดที่มีต่อผลการประกอบการเพื่อสังคม : หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสีย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
406 การจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
407 การจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
408 การส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการการปลูกข้าวโพดพื้นที่เทศบาลสิริราช อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
409 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
410 การส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการการปลูกข้าวโพดพื้นที่เทศบาลสิริราช อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
411 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ผ้าถักโครเชต์ แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
412 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ผ้าถักโครเชต์ แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
413 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
414 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
415 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.ปัณณทัต กัลยา/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.สถิรา มะลาสิน/ งานวิจัย 2559
416 การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
417 การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตผลผลิตจากไส้เดือนดินที่สมดุลต่อความต้องการใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
418 การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตผลผลิตจากไส้เดือนดินที่สมดุลต่อความต้องการใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
419 ไส้เดือนดิน เครื่องมือแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกพร สันเทพ/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.สถิรา มะลาสิน/ งานวิจัย 2559
420 โครงการการประเมินผลกิจกรรมงาน เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13 อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2559
421 โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2559
422 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดการระบบความคิดโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาบัญชีบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2558
423 อิทธิพลนวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่ายธุรกิจ ในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว บุญชนิด วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2558
424 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
425 อิทธิพลของการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพระบบสารสนเทศ คุณภาพการให้บริการและผลประโยชน์สุทธิขององค์กร อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2558
426 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา กลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง อ.แดน กุลรูป/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2558
427 อิทธิพลของการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน แรงจูงใจการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2558
428 การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจเซรามิก จังหวัดลำปาง อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2558
429 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลำปาง อ.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ บทความ 2558
430 การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของประเทศไทย ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ บทความ 2558
431 กลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ผลการดำเนินงานของกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ บทความ 2558
432 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2558
433 ความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2558
434 สาเหตุและผลลัพธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ :หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2558
435 ความสำเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
436 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของมิติที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ความสามารถในตนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
437 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการส่งข้อความหรือภาพ เรื่องเพศผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2558
438 บทบาทของภาวะผู้นำและการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อน ไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
439 Product Strategy Development for Competitive Advantage in Case of Producer Community of GABA-Rice, Koh Ka District, Lampang, Thailand อ.นุสรา แสงอร่าม/ บทความ 2558
440 A Comparison of the Accuracy Forecasting of Time-Series Data Using Various Forecasting Approach ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2558
441 Knowledge and understanding accounting standards no.16 of property and equipment for accounting in muaenglampang district, lampang province. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2558
442 Participatory Business Community Management of Lai HinSub-district, KoKhaDistrict, Lampang Province. อ.แดน กุลรูป/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ บทความ 2558
443 ReadinessoF Accountant And Financial Statement Quality : Empirical Evidence From Accountants In Northern Thailand. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2558
444 Effects Of Audit Quality Control Innovation On Audit Report Quality oF Audit Firms In Thailand. ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ บทความ 2558
445 The Benefit Of Strategic Alliances For Small And Micro Community Enterprises In Thailand. ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
446 Managerial Accounting Practice Capability And Decision Making Success : A Conceptual Model. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2558
447 Consequences Of Comprehensive Performance Evaluation : Empirical Evidence From Hotel Business In Thailand. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2558
448 The Value Relevance of Earning Per Share, Book Value and Dividends in the Stock Exchange of Thailand. อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2558
449 Effect of entrepreneurship, business strategy and business networking toward competitive advantage of small and medium enterprises in Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
450 Transfer and Development Knowledge Body of Community Product: Case Study Organic Rice Ice-Cream Group, Ko kha Sub-district, Ko kha District, Lampang Province, Thailand. ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
451 Causal Factors Effecting toward The Business Success of e-Commerce of SMEs In Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
452 The Influence of Reputation, Service Quality Satisfaction, Mass Media and Satisfaction Factors on Perceived Value In The Cultural Tourism In The Upper Northern 1 Region of Thailand ขวัญชัย บำรุงกิจ/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ มนัส สุวรรณ/ บทความ 2558
453 The Development of Causal Structural Relationship of Factors Affected to Performance of Agricultural Cooperatives in Thailand ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
454 Relationships Between Service Quality, Image, and Customer Satisfaction Affecting Intended Purchase Behavior of Low-Cost Airlines Service in Upper North Region, Thailand ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
455 The Conceptual Framework : Influence of Customer Experience Management, Competitive Strategy and Customer Satisfaction on Customer Profitability In Health Spa Business, Upper Northern of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
456 Loyalty As Mediator on The Relationship Among Service Quality, Satisfaction, Corporate Image and Behavioral Intention of Health Tourism Customers In Upper Northern Region of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
457 The Conceptual Framework : Influence of Customer Experience Management, Competitive Strategy and Customer Satisfaction on Customer Profitability In Health Spa Business, Upper Northern of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
458 Transfer And Development Knowledge Body Of Community Product : Case Study Organic Rice Ice –Cream Group, KoKha Sub –District, Lampang Province , Thailand. ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
459 Feed Wholesalers ‘Factors Affecting Retailers’ Loyalty ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2558
460 The Conceptual Frame Work: Causal Factors Effecting toward the Success of SMEs e-Commerce in Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
461 The Conceptual Framework: Multi-Group of Integrated Marketing Communication Service Quality and Satisfaction toward Customer Retention for Elderly Care Business in Thailand นงลักษณ์ พรหมติงการ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2558
462 The Development of Local Wisdom Product Supply Chain, Nakaew Sub-District, Kohkha District, Lampang Province. ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2558
463 Impact of Social Capital, Integrated Management and Innovation toward Sustainable Competitive Advantage of Tourism Sector in Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
464 Correlations between Business Strategy and Innovation Management toward the Business Operation of SMEs Entrepreneurs, Muang District, Lampang Province of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
465 Business Development and Factors Affecting Business Performance of Local Product Manufacturers of Household Appliances : A Case Study of "Moo Sawaddee" Piggy Bank. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
466 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างและการผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2558
467 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบโรงแรมไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
468 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ของผู้ต้องการใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
469 ระบบและกลไกของการพัฒนาผลิตภาพผ่านกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
470 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
471 ผู้นำที่เรียนรู้ปัญหาและการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
472 การมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพ การพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านสาสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
473 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก : บทเรียนจากกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
474 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2558
475 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการธำรงรักษาบุคลากรในธุรกิจแบบครอบครัว กรณีศึกษา : บริษัท AAA ในจังหวัดลำปาง อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2558
476 ปัญหาและรูปแบบการพัฒนาและสิทธิผลของระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มผู้ผลิตข้างแต๋นบ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2558
477 ผลกระทบของความรู้ความเข้าใจทัศนคติ การส่งเสริมสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคที่มีต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิก : การศึกษาเชิงประจักษ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2558
478 แนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวแต๋นในเขตอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2558
479 ความคุ้มค่าในการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้องงอก : การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.แดน กุลรูป/ บทความ 2558
480 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการใช้ไอซีทีและความจำเป็นใช้งานด้านไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2558
481 ลักษณะที่พึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ในยุคความร่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียน อ.ปัณณทัต กัลยา/ ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2558
482 การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2558
483 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการ เชิงพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2558
484 บทบาทของธรรมนูญครอบครัว คุณลักษณะของธุรกิจและความร่วมมือที่มีอิทธิผลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจครอบครัว รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
485 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของมิติที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ความสามารถในตนเองของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2558
486 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2558
487 สื่อพื้นบ้านกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านแม่เมาะหลวง : กรณีศึกษา ประเพณีแห่ช้างผ้า ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2558
488 ผลกระทบของนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการตรวจของสำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ งานวิจัย 2558
489 “ไส้เดือนดิน” กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัด รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2558
490 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2558
491 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการตลาดต่างประเทศกรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2558
492 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2558
493 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มข้าวกล้องงอก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2558
494 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยววัดพม่าไทยใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2558
495 อิทธิพลของการบริหารจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 ในประเทศไทย อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2558
496 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2558
497 การพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาตำบลกล้วยแพะ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2558
498 ผลกระทบจากการดำเนินงานของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตเทศบาลเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2558
499 การศึกษาการประกอบการธุรกิจผลิตข้าวหอมมะลิและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนของเกษตรกร ในท้องที่ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ประสิทธิ์ เพ็ชรแสนงาม/ งานวิจัย 2558
500 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2558
501 สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2558
502 การรับรู้และตอบสนองต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภควัยรุ่น รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ งานวิจัย 2558
503 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2558
504 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กรณีศึกษา : โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2558
505 อุปสงค์การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2558
506 ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีบริหารและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2558
507 โมเดลสมการโครงสร้างลักษณะนิสัยที่ทำงานสำเร็จ ความกล้าหาญทางจริยธรรมที่มีต่อการบริหารความไว้วางใจ ของผู้สอบบัญชีรับอนุณาตในประเทศไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2558
508 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพตรวจสอบภายในกับความสำเร็จในวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2558
509 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มรักษ์สยาม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2558
510 ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2558
511 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2558
512 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2558
513 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2558
514 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2558
515 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2558
516 การเปรียบเทียบความแม่นยำการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบต่างๆ ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2558
517 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเซียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2558
518 ระบบสืบค้นข้อมูลสินค้าโอท็อปอัจฉริยะ ด้วยออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายกรณีศึกษาสินค้าโอท็อป จังหวัดลำปาง อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2558
519 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอก เพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2558
520 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางสอนของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้แนวทางของอัลกอริธึมแบบพันธุกรรม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2558
521 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2558
522 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารและการบัญชีการเงินที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ : การศึกษาในธุรกิจเซรามิกในเขตจังหวัดลำปาง อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2558
523 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (slow tourism) ในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2558
524 ความเป็นเลิศในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2558
525 ผลกระทบของคุณลักษณะการเป็นพลเมืองอาเซียนต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2558
526 ต้นทุนตัวแทนและมูลค่าของกิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ปริยานุช ปัญญา/ งานวิจัย 2558
527 การประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีบริหารที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวในประเทศไทย อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2558
528 ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2558
529 ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ในเขตภาคเหนือตอนบน อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2558
530 คุณภาพการบริการการจัดทำบัญชีและความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2558
531 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2558
532 การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ของธุรกิจเซรามิก จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2558
533 กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทลื้อ จ.ลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2558
534 การมีส่วนร่วมในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ของกลุ่ม ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2558
535 การจัดการรายงานทางการเงินของกองทุนชุมชน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.แดน กุลรูป/ งานวิจัย 2558
536 การพัฒนาประสิทธิผลของระบบบัญชีแนวปฏิบัติทางภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น บ้านหนองหล่าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2558
537 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2558
538 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2558
539 การนำเสนอคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน อ.ปัณณทัต กัลยา/ งานวิจัย 2558
540 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีค รัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2558
541 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ด้วยวิธีเชิงฮิวริสติกส์ กรณีศึกษาอาหารสุกร ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2558
542 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2558
543 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2558
544 การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2558
545 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2558
546 แนวทางการพัฒนาการบริหารเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนประตูสี่ล้านนาของเทศบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2557
547 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแขางขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมวกบ้านทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
548 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะของชุมชนบ้านแม่ปะกอย และบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.สุพรรณี คำวาส/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2557
549 ปัจจัยและสาเหตุและผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2557
550 กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างเครือข่ายในชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
551 การพัฒนาระบบคิดและการจัดการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญญา เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2557
552 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2557
553 การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้านแนวคิด KOORPAI Model กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2557
554 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2557
555 การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว กรณีศึกษาผลิตภัฑ์ท้องถิ่นกุนเชียงเล่าฮั่วกี่ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2557
556 แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา ตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2557
557 การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2557
558 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านการผลิตกระดาษสา ณ เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2557
559 การพัฒนาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2557
560 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเยวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ อ.พรนภา บุญนำมา/ อ.สุพรรณี คำวาส/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2557
561 สืบฮีตแป๋งฮอยผญาปัญญาไทลื้อ กระบวนการสื่อสารในการสร้างความภูมิใจและสืบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายเยวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2557
562 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2557
563 การประเมินผลด้านการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมพัฒนาแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) แม่เมาะปี 2556 อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ อ.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2557
564 การเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการน้อย จังหวัดลำปาง โครงการนำร่องตำบลปงยางคก ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
565 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
566 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2557
567 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
568 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
569 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
570 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
571 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
572 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
573 The young entrepreneurial Development project in Thailand ; The Case of pongyangkok , Lampang ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
574 การสร้างการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฮ่อมใจ๋ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2557
575 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2557
576 Outsourcing Strategy In Enhancing Operation Capacity Of Mulberry Paper Conservation Community Enterprise, Sansai District, Chiangmai Province บทความ 2557
577 Communication Process to Build Pride and Cultural Heritage of Lue Ethnic by the Community Participation and Youth Network. อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2557
578 Local Wisdom to Transmit Mulberry Paper Local Hanclicrafts at Luang Prabang The Lao People’s Democratic Republic ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2557
579 Process to Enhance the Value of Kaew Pong Kham Products for Tourism by Mae Thod Community, Thoen District, Lampung Province ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ บทความ 2557
580 The Relationship between Strategic Marketing on Community Small and Micro Community Enterprise อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2557
581 Professional Thai Nurses’ Ability to Compete under the ASEAN Community อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ บทความ 2557
582 Internal Audit Professional Commitment and Internal Audit Success: an Empirical Evidence from Thai-Listed Firms ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2557
583 Building Successful Internal Quality Assurance: The Role of Individual and Organization Factors อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2557
584 Effects of Marketing Mix Strategy, Service Quality and Trustworthiness Toward Customer Loyalty In Online Business : Empirical Evidence from Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
585 Effects of Participation of Community and way of life toward the Development of small Enterprise case study of processed woods Entrepreneurs, Hang chat District, Lampang Province, Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
586 เทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2557
587 สถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน:บทเรียนจากกลุ่มฟาร์มเห็ด หมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
588 คุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2557
589 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า:กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าล้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2557
590 สภาพการดำเนินงานและแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2557
591 ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.นันทะ บุตรน้อย/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ บทความ 2557
592 ปัจจัยที่ส่งผลศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2557
593 การหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการ กำหนดสัดส่วนผสมวัตถุดิบ อาหาสุกร ด้วยวิธีการค้นหาแบบการประสานเสียง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2557
594 ศึกษากระบวนการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2557
595 การจัดการการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2557
596 ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบทเรียนอีเลิร์นนิ่งกับการสอนปกติ ในรายวิชา “กฏหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์” รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ บทความ 2557
597 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นชุมชนประตูสู่ล้านนาของเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2557
598 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยใช้แนวทางการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายและการออมเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2557
599 การพัฒนาระบบคิดและการจัดการกระบวนการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2557
600 อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลด้านประสบการณ์และพฤติกรรมทางการเงิน ด้านเศรษฐกิจและด้านปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการวางแผนทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.แดน กุลรูป/ บทความ 2557
601 ความพึงพอใจของผู้บริหารองค์กรที่มีต่อพนักงานที่จบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
602 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดการขยะในชุมชน ตำบลแม่ปะดอย และบ้านแม่ปะ-หลวง อ.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2557
603 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs : กรณีบริษัท ธนบดี เดคอร์เซรามิค จำกัด รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
604 การใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา รายวิชากฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวการบริการและธุรกิจโรงแรม อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2557
605 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำคัญระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.นันทะ บุตรน้อย/ อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
606 ความตระหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2557
607 การปรับพฤติกรรมไม่สนใจเรียนวิชาการพัฒนาและการฝึกอบรมของนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2557
608 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั้งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2557
609 กระบวนการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ บทความ 2557
610 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้งบการเงินจริงในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
611 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้งบการเงินจริงในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
612 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยรายวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ บทความ 2557
613 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2557
614 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
615 ศักยภาพและรูปแบบผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบองค์รวมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
616 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2557
617 การจัดการ OTOP แบบมีส่วนร่วมเชิง บูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2557
618 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2557
619 structural effect of marketing mix strategy, service quality perception , satisfaction and trustworthiness as determinant toward customer loyalty in online business , thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
620 Marketing Mix Strategy For Community Professional Development At Ban Iang, Mae Tang District, Chiangmai Province ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2557
621 Creating value add of Product and Service toward Success of Ethnic Group Entrepreneurs in Maehongson Province, Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
622 Reinforcing of Entrepreneurship Toward sustained Competitive Advantage of small and medium Enterprises in Thailand: Market Focus Business Networking and innovation รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
623 Determinant of Marketing Mix Strategy, Service Quality Perception, Satisfaction And Trustworthiness Toward Customer Loyalty In Online Business รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
624 ABC success: Evidence from ISO 9000 Certified Companies in Thailand. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
625 Direct & Indirect Effects of Top Management Support on ABC Implementation Success : Evidence from ISO 9000 Certified Companies in Thailand, รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
626 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในรายวิชาวาทวิทยาและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2557
627 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแบบอีเลิร์นนิ่ง ของรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ(Study Learners achievement in e-Learning pattern of the computer for Business Course. อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2557
628 การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิชาการสัมมนาทางการตลาด อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2557
629 การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2557
630 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงพาณิชย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2557
631 การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2557
632 ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบทเรียนอีเลิร์นนิ่งกับการสอนปกติในรายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์” รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ งานวิจัย 2557
633 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ งานวิจัย 2557
634 การศึกษาเจตคติ และความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อรายวิชาการบัญชี ๒ อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2557
635 การศึกษาปัญหาและการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2557
636 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนรายวิชา การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2557
637 การส่งเสริมทักษะการแก้สมการเชิงเส้นของนักศึกษาวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2557
638 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาจริยธรรม ทางธุรกิจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2557
639 รูปแบบของการจัดการความรู้ วิชาการเงินธุรกิจเพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2557
640 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลำปาง อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ งานวิจัย 2557
641 ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2557
642 ฐานข้อมูลเชิงโต้ตอบเพื่อจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านทางเว็บไซต์แบบพลวัต ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2557
643 การประยุกต์ใช้เว็บเชิงความหมายและออนโทโลยีสำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2557
644 การประยุกต์ใช้กลศาสตร์เกมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2557
645 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2557
646 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สร้างความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2557
647 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อ.วนาพร ศรียา/ งานวิจัย 2557
648 การพัฒนากลยุมธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2557
649 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2557
650 โครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตนต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของนักบัญชีในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2557
651 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและประสิทธิภาพขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ จากธุรกิจเซรามิก จังหวัดลำปาง อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2557
652 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในตนเองเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ของนักศึกษามหาลัยราชภัฏลำปาง ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2557
653 การศึกษาประวัติของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2557
654 ลักษณะของมัคคุเทศก์ในยุค AEC อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2557
655 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2557
656 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2557
657 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าล้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2557
658 การแก้ปัญหาการกำหนดส่วนผสมของอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมเชิงเส้นร่วมกับการค้นหาการประสานเสียง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2557
659 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับการบริหาร โครงการบูรณาการกับเทคโนโลยีเอเจนท์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2557
660 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บบ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2557
661 การสื่อสารการตลาดของสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดลำปางกรณีศึกษา สินค้าเซรามิก อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2557
662 อิทธิพลของการควบคุมโดยงบประมาณต่อการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ SME ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2557
663 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2557
664 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2557
665 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มงานศิลปะ และของตกแต่งบ้าน ชุมชนบ้านห้างฉัตรใต้ และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2557
666 การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษา ออมสิน หมูสวัสดี อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2557
667 รูปแบบการเขียนข่าวและการนำเสนอเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทยกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้อ่าน อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2557
668 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธำรงรักษาบุคลากรในธุรกิจ แบบครอบครัว : กรณีศึกษาบริษัท เอ็น วี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2557
669 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2557
670 แนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวแต๋น ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2557
671 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาไอศกรีมข้าวกล้องของตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2557
672 การศึกษาสภาพปัญหาและศักยภาพของธุรกิจชุมชนใน ต.ปงยางคก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจแปรรูปกะลามะพร้าวและฟาร์มเห็ด ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ งานวิจัย 2557
673 การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ-ส่งพร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัทแก๊ส จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2557
674 อิทธิพลของบทบาทการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อความสำเร็จของระบบสารสนเทศในองค์กร อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2557
675 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกร ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2557
676 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานของ กิจการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2557
677 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมทางการแข่งขันของ ผู้ประกอบธุรกิจบริการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2557
678 การศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านพรรณทิพย์โอสถ บ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2557
679 ความสำเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2557
680 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา ส่งเสริม การประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2557
681 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2557
682 กระบวนการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2557
683 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
684 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
685 Situation of the Seafood Industry in Vietnam : The Steps towards AEC บทความ 2556
686 กลยุทธ์การผลิตละครโทรทัศน์ประเภทตลกตามสถานะการ (ซิทคอม) กรณีศึกษาบริษัท แอ็ก แช็กท์ จำกัด และบริษัทซีเนริโอ จำกัด บทความ 2556
687 การบูรณาการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ SMEs: กรณีบริษัทธนบดี เดคอร์ เซรามิค จำกัด บทความ 2556
688 Relationship among tour resource attributes and tourist expectation. in THAILAND. บทความ 2556
689 การบูรณาการทุนการทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง บทความ 2556
690 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ในการจัดตั้งโรงงานเซรามิกและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา บทความ 2556
691 การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยการจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง บทความ 2556
692 การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเพื่อค้นหาคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความรู้ด่้านอัตลักษณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดลำปาง บทความ 2556
693 กรเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ในการเขียนรายการนำเที่ยวในรายวิชา การวางแผนท่องเที่ยวและการจัดรายการนำเที่ยว บทความ 2556
694 การสร้างความสำเร็จทางธุรกิจโดยพิจารณากระบวนการทางการตลาด บทความ 2556
695 การจัดการความรู้ด้านการตลาดแบบมีส่วรร่วมของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง บทความ 2556
696 รูปแบบการสื่อกสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านไหล่หิน จังหวัดลำปาง บทความ 2556
697 การพัฒนากผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง บทความ 2556
698 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการกระทำ รายวิชาจัยทางธุรกิจ บทความ 2556
699 การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเบเกอรี่ในเขตนครลำปาง บทความ 2556
700 อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในงบประมาณ การแบ่งปันข้อมูลความพึงพอใจการทำงานต่อการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร บทความ 2556
701 สภาพการปฏิบัติประโยชน์ในการใช้ และแนวโน้มการประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเซรามิกในจังหวัดลำปาง บทความ 2556
702 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำบัญชีของกลุ่มอาชีพผลิตเครื่องใช้จากเศษครกหินเพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง บทความ 2556
703 ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชีศักยภาพของนักบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในวิชาชัพ บทความ 2556
704 การลดต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแตงโมโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่เมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บทความ 2556
705 Academic Achiveement form Learing about Social Netword via E-Book บทความ 2556
706 ระบบการจัดการต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ผลิตโดยแม่บ้านเกษตรกรแม่เมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บทความ 2556
707 การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง บทความ 2556
708 การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษา งานวิจัย 2556
709 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2556
710 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลจ่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไษ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2556
711 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ในการจัดตั้งโรงงานเซรามิกและแนวทางการจัดการรับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาโรงงานเซรามิกส์ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2556
712 คุณลักษณะในตนเองของนักศึกษาที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนในการเรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2556
713 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าลายน้ำไหลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2556
714 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2556
715 ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีผลต่อการสร้างทุนทางสังคมและการสมานฉันท์ในสังคมไทย อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ งานวิจัย 2556
716 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ในรายวิชาหลักการโรงแรม อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ งานวิจัย 2556
717 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยการใช้การเสริมแรงบวกในรายวิชาธุรกิจการบิน อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2556
718 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์การเขียนรายการนำเที่ยวในรายวิชาการวางแผนท่องเที่ยวและการจัดรายการนำเที่ยว อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2556
719 สัมฤทธ์ผลในการทัศนศึกษาตามข้อบังคับของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อ.ปัณณทัต กัลยา/ งานวิจัย 2556
720 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ในรายวิชาสัมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2556
721 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของระบบต้นทุนฐานกิจกรรมหลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2556
722 การประเมินศักยภาพ ความต้องการ และผลสัมฤทธ์ของนักศึกษาต่อวิชาสัมนาการจัดการสมัยใหม่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ งานวิจัย 2556
723 ปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2556
724 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต่อวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กรของนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (M.B.A.) ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2556
725 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการจัดการวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2556
726 อิทธิพลของการมุ่งเน้นทางการตลาดนวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหลักฐานเชิงประจักษ์จากบรัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 งานวิจัย 2556
727 อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานและการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
728 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อย จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
729 การจัดการต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2556
730 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์หัวข้อการออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram รายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2556
731 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและองค์กรดิจิทัล เรื่องระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2556
732 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทียบโอนผลการเรียน กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2556
733 การลดต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2556
734 การวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรายวิชาระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจบริหารโดยใช้แผนผังความคิด Concept maps อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2556
735 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2556
736 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบฐานนำไปใช้ในชุมชนตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2556
737 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2556
738 ศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับการใฝ่รู้ของนักศึกษา ชั้นปีที่3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในกรณีศึกษารายวิชาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2556
739 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2556
740 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2556
741 การพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาการตลาดเพื่อการตัดสินใจ อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2556
742 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ อ.พรนภา บุญนำมา/ อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2556
743 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แนวความคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม อ.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2556
744 การพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอขายและเทคนิคการขายโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่2 ในรายวิชาการบริหารการขาย 1/2555 อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2556
745 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2556
746 ตัวแบบความคิดสร้างสรรค์ของนักการตลาดในเขตภาคเหนือ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2556
747 ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการโครงการบริหารวิชาการวาขาวิชาการตลาดการตลาดเชิงบูรณาการ (Practical Marking) กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2556
748 แนวทางการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการทางการตลาด ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2556
749 ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการจัดการนำเข้าและส่งออก ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2556
750 ผลการจัดการเรีชยนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเดี่ยวคิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคทำเป็นกลุ่ม-ทำเป็นคู่ ทำคนเดียว ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2556
751 ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญา โดยมุ่งเน้นการเขียนใบงานสรุปเนื้อหาการเรียนของนักศึกษาเรียนวิชาการจัดการโซ่อุปทาน อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2556
752 การศึกษาปัจจัยและผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ที่มีผลต่อร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2556
753 วัฒนธรรมการค้าปลีกรายย่อมในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รูปแบบการบริหารจัดการจากอิทธิพลการค้าปลีกข้ามชาติ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2556
754 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเบเกอรรี่ในจังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาเฉพาะเขตเทศบาลนครลำปาง อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2556
755 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาวิชาการจัดการชั้นปีที่2 กลุ่ม 3 ในเรื่องการไม่ส่งงานการบ้าน อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2556
756 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ของการบริหารงานอย่างแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างมูลค่ากิจกรรมอย่างยั่งยืนของธุรกิจเซรามิคจังหวัดลำปาง ดร.ปริยานุช ปัญญา/ งานวิจัย 2556
757 แนวทางการพัฒนาอาชีพผู้ผลิตเครื่องใช้จากเศษครกหินเพื่อเพิ่มรายได้เชิงเศรษฐกิจของชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2556
758 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิชาการของหอการค้า จังหวัดลำปาง อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2556
759 จุดเน้นที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีประจำปี 2555 งานวิจัย 2556
760 ประสิทธิผลของการบริหารการเงินภาคประชาชนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2556
761 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดระบบความคิดโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาบริหารต้นทุน ของนักศึกษาชั้นปีที่2 การบัญชี (เทียบโอน) ภาคเรียนที่ 1/2555 ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2556
762 ผลกระทบการเรียนรู้ทางการบัญชีศักยภาพของนักบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความพูกพันธ์ในวิชาชีพ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2556
763 การศึกษาพฤคิกรรมการเข้าห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนของนักศึกษาหลักการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 /2555 เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการเรียนของนักศึกษา อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2556
764 อิทธิพลของการมีส่วนร่วมในงบประมาณการแบ่งปันข้อมูล ความพึงพอใจในการทำงานต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2556
765 การสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการบัญชีขั้นสูง1 เรื่องสัญญาเช่า สำหรับนักศึกษาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2556
766 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2556
767 การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา 3002105สื่อทางเลือก รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ งานวิจัย 2556
768 การศึกษาเจตคติของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีต่อรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสารภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2556
769 การจัดการกระบวนการคิดโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind Mapping) ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่1 ในรายวิชา 3003102 การจัดการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2556
770 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เกมของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา 3011101 หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2556
771 การถ่ายทอดองค์ความรู้ปัญญาท้องถิ่นบ้านฮ่องกอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กรณีศึกษา : การร้องเพลงซอล้านนา งานวิจัย 2556
772 ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2556
773 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2556
774 1.ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง 2.โครงการประเมินผลตัวชี้วัดด้านสัมพันธภาพกับชุมชน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ ปี 2555 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) แม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3.การประเมินผลด้านการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมพัฒนาแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) แม่เมาะ ปี 2555 อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2556
775 การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง-โครงการย่อยที่1 การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและเชิงนิเวศเพื่อค้นหาคุณลักษณะเฉพาะและการสร้างการรับรู้การด้านอัตลักษณ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2556
776 การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง-โครงการย่อยที่1 การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเพื่อค้นหาคุณลักษณะเฉพาะและการสร้างการรับรู้ด้สนอัตลักษณ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ของลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2556
777 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
778 รายงานการประเมินความพึงใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
779 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
780 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
781 โครงการ “บูรณาการทุนทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง” รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
782 โครงการ “ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง” รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2556
783 ศักยภาพและรูปแบบผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบองค์กรรวมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2556
784 กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น บทความ 2556
785 สถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน:บทเรียนจากกลุ่มฟาร์มเห็ด หมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2556
786 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตภกรรมจากใบหญ้าแฝก จังหวัดพะเยา (บทความปริทัศน์) รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2556
787 ปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความผูกพันขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2556
788 โอกาสและการปรับตัวของวิสาหกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาวิสาหกิจในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2556
789 The effect of marketing focus, innovation and learning organization on the building of competitive advantages: empirical evidence from ISO 9000 certified companies รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2556
790 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำเร็จของระบบบัญชีสามมิติ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2556
791 Harmony Search Algorithm For Traveling Salesman Problem in Culture and Ego Tourism in Lampang Province, Thailand ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2556
792 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4 อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ งานวิจัย 2556
793 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้สื่อการสอน E-Book และการสอนแบบปกติ วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2556
794 การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการตลาด อ.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2556
795 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยรายวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ อ.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2556
796 แนวทางการศึกษาหัวข้อพิเศษทางการบัญชี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2556
797 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2556
798 การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์วิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2556
799 วิจัยในชั้นเรียน “ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบทเรียนอีเลิร์นนิ่งกับการสอนปกติ ในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์” รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ งานวิจัย 2556
800 วิจัยในชั้นเรียน “การทำโครงการให้ความรู้แก่นักเรียน โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาวาทวิทยาและการนำเสนอ (30412202) ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2556
801 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษารายวิชากฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจโรงแรม อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2556
802 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน E-Book เรื่อง Socail Network อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2556
803 การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้านแนวคิด KOORPAI Model : กรณีศึกษา นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2556
804 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตกรรมพื้นบ้าน การผลิตกระดาษสา ณ เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2556
805 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้วิดีทัศน์ประกอบการสอน วิชาองค์การและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับตลาดต่างประเทศ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2556
806 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาจีนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน โดยการใช้สื่อช่วยสอนในวิชาการวิจัยทางธุรกิจ อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2556
807 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
808 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
809 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
810 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
811 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
812 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
813 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
814 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2556
815 การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ จ.ลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2556
816 การเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปอย่างยั่งยืนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2556
817 แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2556
818 การพัฒนาโซ่อุปทานผลิตภัทฑ์ภูมิปัญาท้องถิ่น ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2556
819 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2556
820 การประเมินผลด้านการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมพัฒนาแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ปี 2556 อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2556
821 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2556
822 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2556
823 การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เมืองปาน ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2556
824 แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2556
825 กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2556
826 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2556
827 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะของชุมชนบ้านแม่ปะกอยและบ้านแม่ปะหลวง ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง อ.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2556
828 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2556
829 การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2556
830 ปัจจัยสาเหตุและผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2556
831 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2556
832 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2556
833 การพัฒนาระบบคิดและการจัดการกระบวนการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2556
834 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นชุมชนประตูสู่ล้านนาของเทศบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2556
835 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยใช้แนวทางการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายและการออมเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2556
836 การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตขนมจีน อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2556
837 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมวกบ้านทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2556
838 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณการของชุมชน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2556
839 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำเร็จของระบบบัญชีสามมิติ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2556
840 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2556
841 กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างเครือข่ายในชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2556
842 ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลำปาง อ.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2556
843 การเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการน้อย จังหวัดลำปาง “โครงการนำร่องตำบลปงยางคก” ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ งานวิจัย 2556
844 สืบฮีตแป๋งฮอยผญาปัญญาไทลื้อ กระบวนการสื่อสารในการสร้างความภาคภูมิใจและสืบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายเยาวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2556
845 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.นันทะ บุตรน้อย/ งานวิจัย 2556
846 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.กนกพร เอกสินสกุล/ งานวิจัย 2556
847 กลยุทธ์น่านน้ำสีรุ้ง : เส้นทางสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
848 หนังสือ เรื่อง คัมภีย์สร้างเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์ด้วย Opencart ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2555
849 หนังสือ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2555
850 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้ มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2555
851 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษของอำเภอห้างฉัตร จังหว้ดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
852 อิทธิพลเชิงโครงสร้างของความสามารถขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานและการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
853 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมิติที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและผลการดำเนินงานของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
854 อิทธิพลการมุ่งเน้นทางการตลาด นวัตกรรมและการเรียนรู้ขององค์กรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่ได้รับรอมาตรฐาน ISO 9000 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2555
855 Effect of Community Capability toward the Development of small and Medium Industrial Enterprises : Case Study of Processed Woods Enterpreneurs at Pongyangkok,HangChatDistrict,Lampang Province รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2555
856 กลยุทธ์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความ 2555
857 ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
858 การพัฒนาชีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานอุตสากรรมขนาดกลางและขนาดย่อย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
859 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดย่อย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2555
860 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านสวน แม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเถอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2555
861 การวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์การและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนกรณีศึกษากลุ่มข้าวแต๋นบ้านทุ่งม่านเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2555
862 สื่อกิจกรรมและพืื้นสาธารณะสำหรับการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น บทความ 2555
863 กระบวนการปรับแปลงความหมายของเหล้าในพิธีกรรมงานศพ บทความ 2555
864 แนวทางการจัดการปัญหาสุขภาวะของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าแม่เมาะ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บทความ 2555
865 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของเซรามิก จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2555
866 The Causal Factors Influencing Task Activitives Behavior According to Accountanting Professional Ethics of Accountants in the Nortern Region Tracking Interactionism Model ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2555
867 คุณภาพชีวิตที่ดีงามตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2555
868 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงองค์คุณของผู้ประกอบการที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2555
869 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิดกองปฎิบัติการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.เนตรดาว โทธรัตน์/ บทความ 2555
870 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2555
871 รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2555
872 การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการท่องเที่ยว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บนแผนที่ออนไลน์ (Google Map) ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2555
873 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำดื่มชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2555
874 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเทียบโอนผลการเรียน กรณีศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2555
875 การศึกษาการรวมมืออาชีพในชุมชนของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2555
876 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2555
877 45.กลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ฐิติภา ครูบา/ บทความ 2555
878 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาการบัญชี คณะวอทยาลการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2555
879 มอกวิหาระ วิธีการกำหนดระเบียบสัดส่วนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของไทย อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2555
880 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเซต์หนองนาว ด้วยกลไกลการมีส่วนร่วม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2555
881 66.Antecdent Affection on Service Marketing Mix toward the Decision Making in Selecting Domestic Routes of Low Cost Airlines among Passengers in Chiang Mai Provinve, Thailand. Jaikaew Ardchawin, Wingwon Boonthawan, Wingworn Boonchanit, Li Chengxue, Bunchan Wanida, / บทความ 2555
882 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานมะณีเซรามิค ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.มยุรี พรหมเทพ/ เจษฎา คำลือปลูก/ ธนาภรณ์ ปาคำวัง/ พรนภา ของมา/ รัตนี หล้าขัด/ สุชานันท์ ปรเมศพิทักษ์/ บทความ 2555
883 ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มอาชีพแกะสลักหัตกรรมพื้นบ้านล้านนาหมู่บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เขมฤทัย เชื้อเต็อะ/ นพมาศ กลมเพชร/ ปวีณา สินเช้า/ วนิดา ประกัน/ สรวิทย์ ทองทิพย์/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2555