ระบบบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานวิจัย/บทความล่าสุด

จำนวนโครงการวิจัย

661 เรื่อง

จำนวนบทความเผยแพร่

568 เรื่อง

งานวิจัย/บทความที่เผยแพร่

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย/ผู้เขียน ประเภท ปี งปม.
1 คุณภาพการให้บริการร้านนวดแผนไทย จังหวัดลำปาง อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2563
2 การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2563
3 อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นพลเมืองอาเซียนต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2563
4 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคเหนือ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2563
5 แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2563
6 การผลิตสื่อพื้นบ้านด้านโภชนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2563
7 การสร้างสื่อต้นแบบการออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ บทความ 2563
8 อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2563
9 อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ขมุแดง บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ บทความ 2563
10 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.วัลลภ สิงหราช/ บทความ 2563
11 Synthesis Knowledge form Productivity Development of a creative Ceramics Industry for Competitive Advantage in Lampang Province ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2563
12 รูปแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2563
13 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดกาล บ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2563
14 ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กรณีศึกษากลุ่มตัดเย็บบ้านเวียงสวรรค์ จังหวัดลำปาง อ.พิมาย วงค์ทา/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ บทความ 2563
15 Design of Warning System for Student Support Services ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2563
16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจำหน่ายขนมทองม้วนรสมะพร้าว กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสมพงษ์ทองม้วน จำกัด อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2563
17 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2563
18 การสร้างรูปแบบข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งด้วยเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ ดร.อารยา อริยา/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2563
19 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการยัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมิอง จังหวัดลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2563
20 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2563
21 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2563
22 Influence of Administrator Characteristics and Management Behaviors on the Administrative Effectiveness of Local Government Organizations รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2563
23 The Impact of Accounting Ethics on Ethical Behaviors and Decision Making of Accounting Firm Executives in Thailand ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2563
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2563
25 การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2563
26 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2563
27 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของประชาชนในจังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2563
28 การยอมรับเทคโนโลยีของเว็บไซต์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า กรณีศึกษาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2563
29 คุณภาพในการตัดสินใจทางการบัญชีบริหารและความอยู่รอดของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2563
30 ทศวรรษของการติดตามการจัดการกำไรผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.แดน กุลรูป/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2563
31 การประเมินศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของหมู่บ้านจีนยูนนาน หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2563
32 ประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเติบโตของร้าน 7-ELEVEN ในยุคดิจิทัล อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2563
33 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2563
34 แบบจำลองความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยเพื่อการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์กลุ่มพหุด้วยการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุด อ.ฐากูร ศิริยอด/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2563
35 การวิเคราะห์กลไกการตลาดและแนวทางการเพิ่มโอกาสของการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์เมี่ยง (ชาหมัก) เขตพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ.ชัยฤกษ์ ตันติเตชา/ งานวิจัย 2563
36 โซ่อุปทานและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ.นลินทิพย์ กองคำ/ งานวิจัย 2563
37 ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2563
38 อิทธิพลของความคาดหวังของผู้บริโภคชาวไทยและชาวจีนต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ช่วยยกระดับสถานภาพทางสังคม : การเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ อ.ฐากูร ศิริยอด/ งานวิจัย 2563
39 การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของบริษัทผลิตเสื้อผ้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2563
40 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลต่อการพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2563
41 รูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2563
42 การใช้ Git hub ช่วยในการสอนวิชา web programming ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2563
43 การคัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันโดยใช้กฏการจำแนกต้นไม้ตัดสินใจ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2563
44 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีและซีแมนติกเว็บสำหรับสินค้าโอทอปจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2563
45 การประยุกต์ใช้ Motion graphics ในการสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนชาติพันธุ์ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2563
46 การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ Food Panda Lampang อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2563
47 การพยากรณ์ปริมาณการซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2563
48 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง อ.ศรัณยา สินพาณี/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2563
49 การพยากรณ์ยอดขายสินค้าใหม่จากสมุนไพรที่เหมาะสมด้วยวิธี Evolutionary ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2563
50 กรอบแนวทางการเพิ่มแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2563
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2563
52 รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเฟซบุ๊กเพจอีจัน อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2563
53 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการในประเทศไทยกับสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์จากการกระทำของผู้ปกครอง รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2563
54 แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขนมปาดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน บ้านผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2563
55 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2563
56 เทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดลำปาง อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2563
57 LPRU กับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุค Convergence Technology Media อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2563
58 การจัดการความเสี่ยงและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2563
59 อิทธิพลของการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเมืองรอง เขตภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2563
60 กลไกการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2563
61 อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2563
62 อิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่มีต่อการยอมรับของประชาชน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2563
63 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2563
64 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.มยุรี พรหมเทพ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2563
65 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการค้าชายแดนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2563
66 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเฟซบุคไลฟ์ขายสินค้าของประเทศไทยด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2563
67 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากการให้คะแนนความชอบรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกด้วยเทคนิคการจำแนก อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ งานวิจัย 2563
68 กลไกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของศูนย์ปิ๊กมาดีบ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2563
69 ผลกระทบของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อการเติบโตขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2563
70 แรงจูงใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับฝ่ายบริหารและการใช้ดุลยพินิจในการจัดการกำไรผ่านรายการตามเกณฑ์คงค้าง ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2563
71 การวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ งานวิจัย 2563
72 การขับเคลื่อนเชิงพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ งานวิจัย 2563
73 ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทางการบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2563
74 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) กับการจัดการกำไรของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2563
75 การบริหารการเงินส่วนบุคคลกับอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษียณอายุของข้าราชการครูในจังหวัดลำปาง ดร.ปริยานุช ปัญญา/ งานวิจัย 2563
76 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงและการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2563
77 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชีกับการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.แดน กุลรูป/ งานวิจัย 2563
78 ข้อตกลงในสัญญาก่อหนี้ของกิจการกับการจัดการกำไรตามเกณฑ์คงค้างหลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2563
79 อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อการจัดการกำไร : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2563
80 โครงสร้างความสัมพันธ์ของการบัญชีสิ่งแวดล้อมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2563
81 ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการคุณภาพการควบคุมภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2563
82 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ งานวิจัย 2563
83 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2563
84 เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมสมัยนิยมของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีชุมชนหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ปัณณทัต กัลยา/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2563
85 การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการร้านอาหารในจังหวัดลำปาง อ.กนกพร ศรีวิชัย/ งานวิจัย 2563
86 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2563
87 แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในกาดกองต้าและถนนวัฒนธรรม เขตเทศบาลนครลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2563
88 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อนออนเซ็น บ้านโป่งร้อน อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2563
89 การตลาดการกีฬาเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้า กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2563
90 การจดจำในตราสินค้าของผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2563
91 การสร้างสรรค์การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์:หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2563
92 โครงการย่อยที่ 2 : นวัตกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2563
93 โครงการย่อยที่ 2 : แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอก กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2563
94 แผนงานวิจัยเรื่อง : การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2563
95 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ดร.แดน กุลรูป/ งานวิจัย 2563
96 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบน้ำพริกลาบด้วยวิธีการเกษตรปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2563
97 แผนงานวิจัยเรื่อง: การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำพริกลาบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกลาบ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จิระประภา คำราช/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2563
98 แผนงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 5 พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชนในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2563
99 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อารยา อริยา/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2563
100 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชุมชนข้าวแต๋นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ พิภพ นราแก้ว/ งานวิจัย 2563
101 แผนงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี AR ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.อารยา อริยา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2563
102 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางรถม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2563
103 โครงการย่อยที่ 1 เรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า (สายวัฒนธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2563
104 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราตำบลสัน ดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2563
105 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราเพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2563
106 แผนงานวิจัย เรื่อง สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสานเพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2563
107 โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.อารยา อริยา/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2563
108 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสู่ “Lampang Standard” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2563
109 การวิเคราะห์ปัจจัยของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2563
110 Risk modeling of the supply chain for Thai cassava chip exports to China. อ.ฐากูร ศิริยอด/ บทความ 2562
111 การมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการดำเนินงาน ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2562
112 อิทธิพลของความไว้วางใจและประสบการณ์ของการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลคนรอบข้าง การตั้งใจใช้บริการและการใช้งานจริง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
113 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสำคัญกับความภักดีเชิงพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือตอนบน ของประเทศ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
114 สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาดที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
115 แบบจำลองผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
116 อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นพลเมืองอาเซียนต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2562
117 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิกด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประเภทของใช ้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2562
118 คุณภาพการบริการด้านบัญชีกับความสำเร็จของ สำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2562
119 ผลกระทบของสมรรถนะในการสอบทานงานตรวจสอบภายใน ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2562
120 ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานบัญชี ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2562
121 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
122 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ บทความ 2562
123 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2562
124 การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2562
125 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2562
126 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคเหนือ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2562
127 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2562
128 The Conceptual Frame Work: The Roles of Information Sharing in the Expand Relationship Between Social Capital and The Operational Performance of Innovation and the OTOP Inno-life Tourism Base Community in Upper North, Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
129 The Conceptual Framework: Effect of Leadership, Participation and Good Governance toward Smart Saving for Production Groups Efficiency in Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
130 The Conceptual Framework: Effect of Information Perceived, Attitude toward Using and Usage Behaviour toward firm performance of Thai entrepreneurs. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
131 The Model of Employee Engagement for the Electronics Factories Group in Northern Region Industrial Estate (Thailand). ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
132 The Conceptual Framework: The Influence of Innovation as Extension of the Relationship between Marketing Oriented toward Performance of Agriculture Occupation Groups in Upper Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
133 The Conceptual Model: Entrepreneurship Orientation, Knowledge Integration Capability and Business Growth: The Mediation Role of Innovativeness. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
134 Effect of Celebrity Endorsement, Advertising Effectiveness, Attitude and Customer Experience toward Purchase Intention of Cosmetic Surgery In the Upper Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
135 Causal Model of Customer Intention to Using Anti-Aging Business in Thailand. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
136 The Conceptual Framework: Multi-Group of Leader Resource Base Participation toward Value Added for Pracharat Tongchom Market in Thailand. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
137 The Conceptual Model: The Factors Influencing of Entrepreneurial Intentions for Vocational Entrepreneurship Incubator Members: A Case Study Mentoring. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
138 Marketing Communication, Corporate Image and Parents loyalty to Regular Private Schools in the Upper Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
139 Effect of Leadership, Human Resource Management Innovative Organizational Toward Nursing Organizational Performance Community Hospitals. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
140 The Conceptual Framework: Causal Relationship of Standard and Service Quality of Thai Traditional Massage Business that influences Satisfaction and Customers’ Loyalty in the Upper Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
141 The Conceptual Framework: The Relationship between Organizational Image, Perceived Value, and the Satisfaction and Loyalty of Tourists at Thai OTOP Nawatwithi Communitie. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
142 The Conceptual Framework: Effect of Expectations, Quality of Service and Perceived Values towards Satisfaction of Tourists Visiting National Parks in the Upper Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2562
143 The Relationship between Types of Auditors and Earning Management: Empirical Evidence from Companies in the Agro-Industry and Food Industry, the Stock Exchange of Thailand. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2562
144 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการทำผมด้วยสารเคมีและและสารธรรมชาติในร้านเสริมสวยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2562
145 กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ บทความ 2562
146 คุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมบูติค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2562
147 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2562
148 ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2562
149 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจำหน่ายขนมทองม้วนรสมะพร้าวกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสมพงษ์ทองม้วน จำกัด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2562
150 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม:กรณีศึกษาการสื่อสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2562
151 การศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชน ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2562
152 รูปแบบการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2562
153 อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ขมุแดง บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2562
154 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2562
155 แนวทางการสื่อสารและการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเวียง (บ้านทราย) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2562
156 รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2562
157 การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2562
158 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2562
159 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2562
160 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสีน้ำเงิน จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2562
161 ทัศนคติและการรับรู้จากสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมตกแต่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
162 ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจในการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของร้านกาแฟสดในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
163 คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของท่าอากาศยานลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
164 คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความเปรียบในการแข่งขันของร้านอาหารกึ่งผับในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
165 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาบน้ำตัดเเต่งขนสุนัขในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
166 อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ำในตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
167 ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการโรงภาพยนตร์จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
168 ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้านเบเกอรี่จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
169 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความน่าเชื่อถือที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าฟิตเนสเซ็นเตอร์อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
170 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2562
171 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ห้างสรรพสินค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
172 ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสถานบันเทิงยามค่ำคืนในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2562
173 การรับรู้และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่น K-PLUS ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2562
174 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของสุภาพบุรุษ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2562
175 การใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ บทความ 2562
176 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2562
177 แนวทางการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2562
178 การสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2562
179 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และแปรรูปบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2562
180 การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางสู่การประกอบอาซีพที่เหมาะสม อ.กมลวรรณ ทาวัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2562
181 การสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพสำหรับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2562
182 Factors Affecting Effectiveness of Elderly Life Quality Development in Lampang Province ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
183 ความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของชุมชนรอบบริษัทปู้ซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2562
184 การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ บทความ 2562
185 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการสู่การเรียนการสอน/การวิจัย/การนำไปใช้ประโยชน์ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์าำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเวียงสวรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2562
186 การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชน เพื่อรองรับการเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2562
187 โครงการย่อยที่ 1 : อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2562
188 อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักบัญชี การแบ่งปันความรู้ของนักบัญชีและความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2562
189 การพัฒนาโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2562
190 The Relation between Types of Auditors and Earning Management:Empirical Evidence from Companies in the Agro-Industry and Food Industry,the Stock Exchange of Thailand รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2562
191 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิกด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประเภทของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึกในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2562
192 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิกด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประเภทของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึกในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2562
193 THE CAUSAL RELATIONSHIP OF EFFECTIVENESS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY UTILIZATION OF RAJABHAT UNIVERSITY LECTURERS IN NORTHERN REGION รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
194 THE CAUSAL RELATIONSHIP OF EFFECTIVENESS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY UTILIZATION OF RAJABHAT UNIVERSITY LECTURERS IN NORTHERN REGION ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
195 อิทธิพลของสมรรถนะองค์กรและพฤติกรรมการจัดการองค์กรต่อประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
196 อิทธิพลของสมรรถนะองค์กรและพฤติกรรมการจัดการองค์กรต่อประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2562
197 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ บทความ 2562
198 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2562
199 โครงการย่อยที่ 1: แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2562
200 โครงการย่อยที่ 1: พลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการจัดการส่งเสริมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอ แม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2562
201 โครงการย่อยที่ 3: การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2562
202 โครงการย่อยที่ 2: นวัตกรรมกระบวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2562
203 โครงการย่อยที่ 3: การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2562
204 แผนงานวิจัย: กระบวนการสืบทอดและดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2562
205 โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2562
206 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2562
207 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตรในตำบล วอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2562
208 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากกล้วยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.อารยา อริยา/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2562
209 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากล้วย บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2562
210 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากกล้วยของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2562
211 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อความสามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบล วอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2562
212 โครงการย่อยที่ 2 การสร้างระบบสารสนเทศแนะนำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2562
213 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2562
214 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความสามารถ แข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2562
215 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคจากวัตถุดิบในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2562
216 แผนงานวิจัยเรื่อง จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ต้นทุนต่ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2562
217 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2562
218 โครงการย่อยที่ 1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ อ.วัลลภ สิงหราช/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2562
219 แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2562
220 โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2562
221 ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2562
222 การสื่อสารการตลาดเพื่อกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในจังหวัดลำปาง ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2562
223 การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2562
224 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 ต่อผลการดำเนินงานแบบสมดุลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2562
225 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจุกตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ งานวิจัย 2562
226 การปรับตัวตามวัฏจักรธุรกิจของราคาอสังหาริมทรัพย์ใน ประเทศไทย อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2562
227 ผลกระทบของจริยธรรมทางบัญชีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานบัญชีใน ประเทศไทย ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ งานวิจัย 2562
228 การพัฒนาเว็บไซต์แบบพลวัตเพื่อการเรียนรู้เชิงลึกทางด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนาเมืองเขลางค์นคร อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2562
229 การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2562
230 โครงการย่อยที่ ๒: การยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอก ดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2562
231 แผนงานวิจัย: การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2562
232 โครงการวิจัย: การสังเคราะห์ องค์ความรู้ นวัตกรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2562
233 โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาโลจิสติกส์และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.นลินทิพย์ กองคำ/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.ชัยฤกษ์ ตันติเตชา/ งานวิจัย 2562
234 แผนงานวิจัย: กลไกการจัดการชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2562
235 โครงการย่อยที่ 4: การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2562
236 โครงการย่อยที่ 1: การบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2562
237 แผนงานวิจัย:กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2562
238 โครงการย่อยที่ 4: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน:บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2562
239 โครงการย่อยที่ 1: อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2562
240 โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า อ.สรัญญา บัลลังก์/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2562
241 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ เซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2562
242 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดย่อม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2562
243 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2562
244 โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลำปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2562
245 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2562
246 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2562
247 แผนงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2562
248 "ล้อละกอน"ตามรอยเกวียนสกุลช่างลำปาง อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2561
249 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือนพักอาศัยในล้านนาภายหลังการรับอิทธิพลตะวันตก อ.ธวัชชัย ทำทอง/ บทความ 2561
250 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
251 กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
252 Brand Preference Creation Capability and Marketing Performance; an Empirical Investigation into Medical and Aesthetic Businesses in Thailand ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ บทความ 2561
253 นวัตกรรมการบัญชีบริหารและความสำเร็จของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
254 An Improved Golden Bell Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2561
255 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีของลูกค้าธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
256 ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
257 การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงาน…ทำได้อย่างไร ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2561
258 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
259 การรับรู้นโยบาย ภาวะผู้นำของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรพยาบาล วิทย์ มงคลวิสุทธิ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
260 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาน้ำปู แจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2561
261 โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
262 ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบและการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
263 Factor Analysis of E-commerce Website Affects Consumer Purchasing Decision in Lampang Province การวิเคราะห์องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2561
264 ผลกระทบคุณภาพการ ให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีต่อความภักดีของลูกค้า : ตัวแปรกลางความพึงพอใจของลูกค้า ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
265 การบริหารความเสี่ยงแบบ บูรณาการที่มีต่อผลการ ดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
266 อิทธิพลของคุณภาพการบริการ คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
267 ผลกระทบของการปฏิบัติทางการบัญชีอย่างยั่งยืนต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2561
268 Marketing Mix and Unique Identities Affecting Consumers’ Purchase Decisions in The Community Market: A Case Study of Tung Kwian and Baan Tha Doi Kaew Market. ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
269 Multi-Factors Influencing Word-Of-Mouth Behavioral Loyalty Among Tourists in Homestay Management of The Ceramic Tourism Village, ThaPha Sub-District, KoKha District, Lampang, Thailand. ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
270 Women Entrepreneurs-Owned Enterprise in Transitional Economic: Key Influences on Cohesiveness Innovation and Sustainability รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
271 Stock Forecasting by Association Rule Mining ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2561
272 The Relationship among continuing profession development (CPD) to job success and job staility รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2561
273 Successful Managerial Accounting Practices, the Antecedents and Consequents : Empirical Evidence from SMEs Ceramics รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
274 The Quality Financial Statements of Small and Medium Enterprises Business (SMEs) in View of the Tax Auditor ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2561
275 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2561
276 The Relation Between Financial Rations and Stock Prices : Evidence form Technology Industry in Thailand Stock Market ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
277 Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
278 Development of Design and Quality Ceramic Production for Higher Value : Casa Study of Ceramic Factories Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
279 Study of Problems of Entrepreneurs in the Small Ceramic Factories and Guidelines for Dealing with the Problems : Case Study of small ceramic factories participating in the Project No.2 of “Phee Liang Nong” in Lampang ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
280 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคม (ชุมชนออนไลน์) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
281 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
282 การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
283 การจัดการการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้เกาะสลัก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
284 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
285 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
286 การจัดการวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและความสุขที่เพียงพอของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงแม่ขนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
287 กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
288 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารล้านนาภายใต้กระแสวัฒนธรรมพันทาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ บทความ 2561
289 การสืบสานและการต่อยอดภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ณัฐชา เหล่ากุลดิลก/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2561
290 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้าน ปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ บทความ 2561
291 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
292 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
293 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
294 การใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
295 การรับรู้บทวิจารณ์ออนไลน์ ความพึงพอใจและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
296 การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า ส่วนประสมทางการตลาดและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
297 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
298 แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2561
299 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ดสำหรับการรายงานผลการเรียน อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2561
300 การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
301 การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ บทความ 2561
302 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก ของธุรกิจชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
303 นวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน : กรณีศึกษาบ้านลุ่มกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิระประภา คำราช/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ บทความ 2561
304 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอำพัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2561
305 การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ำลาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2561
306 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ ดร.อารยา อริยา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ บทความ 2561
307 การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2561
308 การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0 ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
309 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2561
310 การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
311 คุณลักษณะบุคลากรและคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
312 สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
313 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
314 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานยุคเจนเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษาบริษัทเอกชน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
315 ตัวกำหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
316 พหุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
317 การรับรู้ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
318 การรับรู้การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
319 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
320 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
321 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
322 แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
323 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ บทความ 2561
324 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2561
325 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
326 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
327 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครจังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2561
328 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2561
329 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2561
330 ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในร้านขายของถูกในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
331 การตัดสินใจด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
332 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารเพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้านปงถ้ำอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ บทความ 2561
333 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนักศึกษาที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
334 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแลละคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
335 อิทธิพลของความไว้วางใจและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเพจลำปางช็อปปิ้ง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
336 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2561
337 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคาวมพึ่งพอใจในการใช้บริการสถานบันเทิงยามค่ำคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2561
338 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการจัดฟันคลินิกทันตกรรมในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2561
339 แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2561
340 การใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
341 จรรยารรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
342 ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
343 ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2561
344 การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2561
345 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสายในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
346 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ บทความ 2561
347 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2561
348 การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2561
349 การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุค thailand 4.0 ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
350 การศึกษาคติของผุ้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุข้างแต๋นเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้างแต่นอำพัน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2561
351 การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ำลาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2561
352 การวิเคราะหืความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ ดร.อารยา อริยา/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2561
353 การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ียั่นยืน ยุคดิจิทัล 4.0 ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2561
354 การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2561
355 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
356 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2561
357 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2561
358 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2561
359 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ (GI) ของจังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2561
360 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2561
361 The Relation Between Financial Rations and Stock Prices : Evidence form Technology Industry in Thailand Stock Market ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2561
362 The Effect of Z-Score on Firms’ value : Evidence from Agro & Food Industry in Thai Listed Firms ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2561
363 Development of Design and Quality Ceramic Production for Higher Value : Casa Study of Ceramic Factories Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
364 Study of Problems of Entrepreneurs in the Small Ceramic Factories and Guidelines for Dealing with the Problems : Case Study of small ceramic factories participating in the Project No.2 of “Phee Liang Nong” in Lampang ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2561
365 Bankruptcy Risk in Service Industry of Thai Listed Companies ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2561
366 Investigation of Financial Strength of Agro & Foods Industry in Thai Listed Companies บทความ 2561
367 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาน้ำปูแจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2561
368 แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิถ์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
369 โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
370 ปัจจัยของผู้ประกอบการ การสนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบและการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2561
371 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง อ.นลินทิพย์ กองคำ/ บทความ 2561
372 แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2561
373 การศึกษาเปรียบเทียบ การสร้างนวัตกรรมของธุรกิจไทยและสหรัฐ: การสำรวจเชิงประจักษ์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ในประเทศไทย งานวิจัย 2561
374 ความเกี่ยวข้องกันระหว่างลักษณะของธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลตามความรับผิดชอบต่อสังคมและราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัย 2561
375 กลยุทธ์การฟื้นฟูการบริการ การรับรู้ความยุติธรรม และความพึงพอใจในการฟื้นฟูการบริการ: การสำรวจเชิงประจักษ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย งานวิจัย 2561
376 48.โครงการวิจัยย่อยที่ 28 : การส่งเสริมการกำจัดขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2561
377 47.โครงการวิจัยย่อยที่ 23: กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2561
378 46.โครงการวิจัยย่อยที่ 18 : นวัตกรรมการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ สุขภาวะของชุมชน ตำบลร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2561
379 45.โครงการวิจัยย่อยที่ 17 : นวัตกรรมการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2561
380 44.โครงการวิจัยย่อยที่ 16 : การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
381 43.โครงการวิจัยย่อยที่ 15 : การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชาวบ้านตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2561
382 42.โครงการวิจัยย่อยที่ 13 : การพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2561
383 41.โครงการวิจัยย่อยที่ 11 : นวัตกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2561
384 40.โครงการวิจัยย่อยที่ 10 : นวัตกรรมกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2561
385 39.โครงการวิจัยย่อยที่ 9 : การสร้างต้นแบบ การคัดแยกขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2561
386 38.โครงการวิจัยย่อยที่ 8 : นวัตกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันกรณีศึกษา : บ้านลุ่มกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิระประภา คำราช/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ งานวิจัย 2561
387 37.โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : การสื่อสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
388 36.โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : นวัตกรรมการจัดการขยะย่อยสลายโดยใช้เสวียนของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2561
389 35.โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ดร.อารยา อริยา/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2561
390 34.โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ งานวิจัย 2561
391 33.โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2561
392 32.แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ งานวิจัย 2561
393 31.โครงการวิจัยย่อยที่ 15 : รูปแบบการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีส่วนร่วม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2561
394 30.โครงการวิจัยย่อยที่ 14 : แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
395 29.โครงการวิจัยย่อยที่ 13 : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สุวรรณี จันทร์ตา/ จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี/ งานวิจัย 2561
396 28.โครงการวิจัยย่อยที่ 12 : แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรของตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2561
397 27.โครงการวิจัยย่อยที่ 8 : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชการเกษตร เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
398 26.โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเสริมรายได้ในท้องถิ่นบนฐานเกษตรกรรมยั่งยืนของชาวบ้านตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2561
399 25.โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : กระบวนการขับเคลื่อนการขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์โดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
400 24.โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การจัดการการเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ในการลดการใช้สารเคมี โดยชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ งานวิจัย 2561
401 23.โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอปาเกอะญอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2561
402 22.โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชการเกษตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
403 21.โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพิงสารเคมีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2561
404 20.แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการจัดการตนเองด้านเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผศ.กาญจนา คุมา/ สุวรรณี จันทร์ตา/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์/ อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี/ งานวิจัย 2561
405 19.โครงการวิจัยย่อยที่ 29 : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2561
406 18.โครงการวิจัยย่อยที่ 28 : แนวทางการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
407 17.โครงการวิจัยย่อยที่ 27 : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
408 16.โครงการวิจัยย่อยที่ 26 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2561
409 15.โครงการวิจัยย่อยที่ 25 : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ เขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.พรนภา บุญนำมา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2561
410 14.โครงการวิจัยย่อยที่ 24 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2561
411 13.โครงการวิจัยย่อยที่ 23 : แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2561
412 12.โครงการวิจัยย่อยที่ 19 : การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในเขตตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
413 11.โครงการวิจัยย่อยที่ 18 : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2561
414 10.โครงการวิจัยย่อยที่ 17 : การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
415 9.โครงการวิจัยย่อยที่ 15 : การกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
416 8.โครงการวิจัยย่อยที่ 13 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2561
417 7.โครงการวิจัยย่อยที่ 12 : การสื่อสารสุขภาพผู้สูงอายุผ่านสื่อพื้นบ้านในกลุ่มเยาวชนพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง (บ้านทราย) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2561
418 6.โครงการวิจัยย่อยที่ 9 : รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2561
419 5.โครงการวิจัยย่อยที่ 8 : ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2561
420 4.โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2561
421 3.โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : แนวทางการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2561
422 2.โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์/ อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี/ งานวิจัย 2561
423 1.แผนงานวิจัย : การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสนธรรมกวินวงค์/ ดร.ณัฐฤกษ์ กวินวงศ์/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2561
424 แผนวิจัย : การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะแห่งชีวิตต้นแบบเพื่อผู้สูงอายุเทศบาลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.ฤาซุดา เนตรวัด/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ดร.ปณตนนท์ เธียรปรภากุล/ อ.ธชมน์ ก้าวสมบูรณ์/ ดร.ชัดนารี มีสุขโข/ งานวิจัย 2561
425 โครงการย่อยที่ 2 การจัดการรายได้ เงินออม และสวัสดิการทางสังคมในช่วงวัยชราภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นสุขของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.ปริยานุช ปัญญา/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ งานวิจัย 2561
426 โครงการย่อยที่ 1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
427 แผนงานวิจัยเรื่อง กลไกการเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างมีความสุขของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ อ.จารุณี ศรีบุรี/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2561
428 โครงการย่อยที่ 3 กระบวนการการพัฒนาพฤติกรรมการดุแลสุขภาพของผู้สูงอายุเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2561
429 โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนและรายได้โดยชุมชนมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเกษตรในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2561
430 โครงการย่อยที่ 1 การบริหารฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ สุวรรณี จันทร์ตา/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2561
431 แผนงานวิจัย : การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเกษตรกรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2561
432 โครงการย่อยที่ 3 การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียนันทนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผศ.สมชาย เมืองมูล/ เบญจมาศ พุทธิมา/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2561
433 โครงการย่อยที่ 2 การสร้างสื่อต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2561
434 โครงการย่อยที่ 1 การผลิตสื่อพื้นบ้าน ด้านโภชนาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2561
435 แผนงานวิจัย : การมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ ผศ.สมชาย เมืองมูล/ งานวิจัย 2561
436 การรับรู้คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าด้านราคา และความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการรถม้านำเที่ยว ในจังหวัดลำปาง ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2561
437 อิทธิพลของผู้จัดส่งวัตถุดิบ และการบูรณาการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการดำเนินงานของธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ งานวิจัย 2561
438 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงในการล้มละลายและการตกแต่งกำไร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2561
439 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวคิดของมาสโลว์ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2561
440 ผลกระทบของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมผลการดำเนินงานทางการเงินของของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีกลุ่มอุตสาหกรรม ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2561
441 พหุปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีเชิงพฤติกรรมด้านการบอกต่อของนักท่องเที่ยวในการจัดการโฮมสเตย์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2561
442 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2561
443 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ ดร.อารยา อริยา/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2561
444 การศึกษาจุดเว้าวอนในภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ของไทย ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2561
445 การพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม โดยใช้ออนโทโลยีร่วมกับข้อมูลเรียลไทม์สำหรับการปลูกแมคคาเดเมีย ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2561
446 โครงการย่อยที่ 5 : กระบวนการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.ทรงเดช ไชยชนะ/ งานวิจัย 2561
447 โครงการย่อยที่ 3 : การจัดการห่วงโซ่อุปาทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนอง ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัย ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มยุรี ชมภู/ รัตนภัทร มะโนชัย/ ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง/ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ นันทินา ดำรงวัฒนกุล/ จำเนียร มีสำลี/ ณัฐชา เหล่ากุลดิลก/ ทิพย์รัตน์ ติมะปัญญา/ นิศากร สุวรรณ/ จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์/ งานวิจัย 2561
448 ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกลิ่นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน (ต่อเนื่องปี 60) ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ พิภพ นราแก้ว/ ดร.สำเริง นราแก้ว/ งานวิจัย 2561
449 โครงการย่อยที่ 3 : นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ งานวิจัย 2561
450 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2561
451 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสวรรค์ตามอัตลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2561
452 แผนงาน : การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2561
453 โครงการย่อยที่ 2 : รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น อ.วัลลภ สิงหราช/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ งานวิจัย 2561
454 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น อ.พิชญา เพิ่มไทย/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2561
455 แผนงาน : กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.วัลลภ สิงหราช/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2561
456 การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์/ บุษราคัม อินทสุข/ งานวิจัย 2561
457 การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการ แบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง/ พิบูล หม่องเขย/ งานวิจัย 2561
458 โครงการย่อยที่ 3 : ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดิน สู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม ของบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2561
459 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ งานวิจัย 2561
460 โครงการย่อยที่ 1 : การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2561
461 แผนงาน : การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยวฐานธรรมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ดร.ปัณณทัต กัลยา/ งานวิจัย 2561
462 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้องโครงการ2 จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
463 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อมูลค่ากรณีศึกษาผู้ประกอบการเซรามิก OTOP วิสาหกิจ ขนาดย่อย (sme) ที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ปีงบประมาน 2558 ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
464 ผลสัมฤทธิ์การการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนการสอน ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2560
465 ผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2560
466 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2560
467 การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงออกบทบาทสมมติในเรื่องของจิตวิทยาการบริการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2557 อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2560
468 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2560
469 การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียนในรายวิชา 3003101 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนิเทศศาสตร์ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2560
470 การพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด รายวิชาการตลาด เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2560
471 ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีเนื่อหารายวิชาสาขาวิชาการจัดที่ศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2560
472 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยด้วยการนำตนเองของนักเรียนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2560
473 การวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รหัสวิชา 3566402 ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2560
474 โครงการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การขั้นสูง รหัสวิชา 3565101 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2560
475 แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
476 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการสาขาวิชาการท่องเที่ยว อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2560
477 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2560
478 ศักยภาพทางด้านคอมพวเตอร์ส่งผลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของสำนักงานเทศบาลภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2560
479 ความรอบรู้งานการคลังที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของกองคลัง สถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา ประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ บทความ 2560
480 แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง บทความ 2560
481 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง บทความ 2560
482 กลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์จังหวัดลำปาง บทความ 2560
483 คุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บทความ 2560
484 มอกวิหาระ วิธีการกำหนดระเบียบสัดส่วนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของไทย บทความ 2560
485 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเซต์หนองนาว ด้วยกลไกลการมีส่วนร่วม บทความ 2560
486 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ : กรณีศึกษาวิสาหกิจมหาชนจังหวัดลำปา ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2560
487 อิทธิพลของการรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2560
488 มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการแบ่งปันความรู้และผลการดำเนินงาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
489 อิทธิพลของความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชนและคุณค่าการรับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ ขวัญชัย บำรุงกิจ/ มนัส สุวรรณ/ บทความ 2560
490 ความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ การรับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์สายการบินและความพึงพอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ/ สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ/ บทความ 2560
491 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขอสหกรณ์ การเกษตรในประเทศไทย. ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ นิกร กันเอ้ย/ สุรชัย กังวล/ บทความ 2560
492 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด ผลผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจ พอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2560
493 มาตรฐานการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคเหนือตอนบน น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2560
494 การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้งานระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ในกองทัพภาคที่ 3 ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ บทความ 2560
495 พหุกลุ่มของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้ และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ นงลักษณ์ พรหมติงการ/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2560
496 บทบาทของผู้นำชุมชนในการหนุนเสริมเพื่อทำให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลงผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ พัทธ์ธีรา สมทรง/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ บทความ 2560
497 การสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อรพรรณ มุ่งหมาย/ บทความ 2560
498 ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมของุรกิจที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้การรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2560
499 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ รุ่งรวี ปะกิระถา/ บทความ 2560
500 มุมมองของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการแบ่งปันความรู้และผลงานดำเนินงาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บงกชกร หงษ์สาม/ พรรณรัตน์ บุญกว้าง/ บทความ 2560
501 อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ชัยวัฒน์ สมศรี/ บงกชกร หงษ์สาม/ บทความ 2560
502 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิภาพต่อผลการดำเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
503 ปัจจัยของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีผลต่อความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2560
504 ตัวแบบความจงรักภักดี การใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ บทความ 2560
505 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2560
506 ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ธวัช อารีราษฎร์/ สุขแสง คูกนก/ สายชล จินโจ/ บทความ 2560
507 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2560
508 การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผุ้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์/ บทความ 2560
509 อิทธิพลของคุณภาพบริหาร ความไว้เนื้อเชื่อใจและการสื่อสารปากต่อปากที่มีต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าคลินิกภายภาพบำบัด: กรณีศึกษาภาคเหนือถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ หัสยาพร อินทยศ/ วิทย์ มงคลวิสุทธิ์/ บทความ 2560
510 ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2560
511 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั่งเดิม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2560
512 การสืบทอดและการดำรงอยุ่ของพิธีกรรมการฟ้อนผีมดผีเม็งลานนาจังหวัดลำปาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ บทความ 2560
513 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนคุณภาพที่มีต่อการพัฒนาการบริการและความพึงพอใจของลุกค้าของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2560
514 The Conceptual Framework: Effect of E-CRM, Customer-Based Service Attributes Including Relationship Quality and Outcomes toward Customer Loyalty of Commercial Banks in Thailand. Conference. Tokyo, U-Pong N., Jaikaew A. / บทความ 2560
515 Antecedents Affecting on Service Marketing Mix toward the Decision Making in Selecting Domestic Routes of Low Cost Airlines among Passengers in Chiang Mai Province, Thailand. Jaikaew, Ardchawin, Wingwon, Boonthawan, Wingworn, Boonchanit, Li, Chengxue, and Bunchan, Wanida / บทความ 2560
516 Behavioral pattern of homestay behavior in view of Thai Tourists in upper north of Thailand. Kosawang P., Netpradit N., Sangasapaviriya J. / บทความ 2560
517 The Conceptual Framework: The Relationship Model of Effective Performance of the Language Schools Entrepreneurs in Thailand. Kraivutinundh w., Netpradit N., Awirothananon T. / บทความ 2560
518 Path Analysis Influecing The Strength of Thailand’s Region 5 Provincial Police Cooperative. Kunpoo P., Sirisugandha T., Kungwon S. / บทความ 2560
519 The Conceptual Frame Work: Antecedents Affecting on Customer Loyalty of Sports Science Centers, Institute of Physical Education in Thailand Hongsam B., Sirisugandha T. / บทความ 2560
520 Effect of Interated Marketing Communication and Brand Value Perception Toward Purchase Intention of Local Coffee Brand as the Perspective of Customers in Amphurmuanglampang, Lampang Province Jaideaw Sangwan, Wingwon Boonthawan / บทความ 2560
521 The Conceptual Framework: Effects of External Environment, Participation and Marketing Ability toward the Community Enterprise Growth in the Upper North of Thailand. Kaewdee C., Wingwon B., Chotiwanit p. / บทความ 2560
522 The Conceptual Framework: Causal Factors of Human Capital Influencing Dynamic Capability for Performance Success of all Provincial Electricity Authority in Thailand. Vongsopa T., Wingwon B. / บทความ 2560
523 .The Conceptual Frame Work: Antecedences Effecting use Behavior Financial Transaction Service in Private Bank Chanwong O., Wingwon B,. Priyakul M. / บทความ 2560
524 The Conceptual Frame Work: Effect of Human Capital, Service Quality and Information Technology toward Financial Performance and Competitive Advantage in Accounting firms in Northern Region of Thailand. Upradit A., Wingwon B., Sanasapawiriya J. / บทความ 2560
525 Conceptual Framework: Roles of Stratigic Alliances and Innovation toward firm Performance of Community Enterprisex, THAILAND. Wongwirach K. WingWong B. Chotivanich P. / บทความ 2560
526 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ษรัญพัชท์ แพงแซง/ บทความ 2560
527 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ปิยนุช คำเงิน/ บทความ 2560
528 ตัวกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ สรัญญา มิตรงำเมือง/ บทความ 2560
529 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ สัญญา สะสอง/ บทความ 2560
530 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.สถิรา มะลาสิน/ บทความ 2560
531 การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ บทความ 2560
532 อิทธิพลของภาวะผู้ประกอบการและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2560
533 ศักยภาพชุมชนกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2560
534 การประเมินความคุ้มค่าในการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบครบวงจร ของชุมชนไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ บทความ 2560
535 การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินของชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
536 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ขวัญนภา วงศ์จินา/ ทาริกา ตนาวรรณ์/ พรกมล ฟองน้อย/ ณัฐชนน โชยมงคล/ อรุณทิพย์ เครือนวล/ บทความ 2560
537 ความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2560
538 การพัฒนาระบบสารเทศการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
539 การประยุกต์อินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
540 การเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิคการผลิตเชิงกระบวนการผลิต ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2560
541 การส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ดร.อาชวิน ใจแก้ว/ บทความ 2560
542 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ บทความ 2560
543 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2560
544 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขาย ให้กลุ่มข้าวกล้องงอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ บทความ 2560
545 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการประกอบการ และความสามารถทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (โอทอบ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ อ.วัลลภ สิงหราช/ บทความ 2560
546 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแสดงบทบาทสมมติการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศึกษาดูงานกับกลุ่มศึกษาจากคลิปวิดีโอ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2560
547 กระบวนการสร้างสรรค์ภายถ่ายผลิตภัณฑ์ น้ำปู อ.แจ้ห่ม ผ่านการเรียนรู้โดยการบริการสังคม อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2560
548 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2560
549 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2560
550 การศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนสำหรับรายวิชาการออกแบบ และพัฒนาเว็บทางธุรกิจ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2560
551 การประเมินผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดหลักสูตรเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2560
552 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับการรายงานผลการเรียน อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2560
553 ศึกษาเจตคติในการเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิจัยตลาด โดยใช้วิธีฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ของนักศึกษาสาขาการตลาดหลักสูตรเทียบโอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2560
554 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการ ตั้งคำถามเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2560
555 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยเน้นการ มีส่วนร่วม “ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ” อ.สรัญญา บัลลังก์/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2560
556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาในรายวิชาการเงินธุรกิจ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2560
557 การเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดลำปาง อ.นลินทิพย์ กองคำ/ งานวิจัย 2560
558 คุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมบูติค ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
559 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สายสนับสนุน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ งานวิจัย 2560
560 การศึกษาคุณภาพการให้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดลำปาง อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.จารุณี ศรีบุรี/ งานวิจัย 2560
561 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2560
562 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเชิงแนวปะการัง กรณีศึกษาการขนส่งข้าวสาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
563 การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:กรณีศึกษาน้ำปูแจ้ห่ม รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2560
564 การสื่อสารอัตลักษณ์อาหารล้านนาภายใต้กระแสวัฒนธรรมพันทาง อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2560
565 ความต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของกลุ่มผู้ประกอบการขายของที่ระลึกใน อ.เมือง จ.ลำปาง ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ งานวิจัย 2560
566 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
567 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการการตลาด อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2560
568 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2560
569 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2560
570 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ งานวิจัย 2560
571 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2560
572 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2560
573 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2560
574 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2560
575 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้า สมุนไพร ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2560
576 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
577 ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชี ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2560
578 การสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการเก็บข้อมูลลูกน้ำยุงลายในชุมชนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2560
579 การพยากรณ์หลักทรัพย์โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์ ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ งานวิจัย 2560
580 การจัดการนวัตกรรมกระบวนการยกระดับกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2560
581 การจัดการนวัตกรรมกระบวนการยกระดับกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2560
582 แนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ของจังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2560
583 การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2560
584 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
585 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
586 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเข้าไฟ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ อ.เจษฎา ทองสุข/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
587 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเข้าไฟ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ อ.เจษฎา ทองสุข/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2560
588 กลไกการจัดการกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.สมชาย เมืองมูล/ งานวิจัย 2560
589 กลไกการจัดการกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.สมชาย เมืองมูล/ งานวิจัย 2560
590 การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวของชุมชนพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ อ.ธวัชชัย ทำทอง/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2560
591 การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2560
592 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2560
593 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2560
594 การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2560
595 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิก ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ โอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจการขนาดย่อม ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2560
596 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์เชิงพาณิชย์โดยใช้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปางในการพัฒนาโคมไฟเซรามิค ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2560
597 An enhanced incremental association rule discovery with a lower minimum support. ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2559
598 การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วม ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ชุติมันต์ สะสอง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
599 คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่างการสมุ้งเน้นตลาดผลการดำเนินธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
600 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
601 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก : กรณีศึกษาโรงงานกิตติโรจน์เซรามิก. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2559
602 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2559
603 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2559
604 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปา ในประเทศไทย ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2559
605 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2559
606 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
607 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
608 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2559
609 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2559
610 โครงการสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตน ต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของนักบัญชีในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2559
611 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดภายในความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนไทย ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
612 อิทธิพลของทุนทางปัญญาความสามารถทาการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตกรรม กลุ่มผ้าทอภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2559
613 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสถานบันเทิงเขตเทศบาลนครลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
614 การปรับตัวต่อการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2559
615 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิขชุมชน ระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2559
616 การรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
617 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
618 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
619 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2559
620 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ โดยการมี ส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
621 การสื่อสารการตลาด การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในจังหวัดลำปางลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
622 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
623 ส่วนประสมการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
624 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
625 การรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริหารโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
626 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
627 An Economic Feasibility Analysis of Recycling Plant Establishment : A Case Study of Patunnakure Sub District Municipality, Lanlang, Thailand. ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.ประเสริฐ ยังปากน้ำ/ บทความ 2559
628 Data Mining : Stock Analysis ดร.อารยา อริยา/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ บทความ 2559
629 Marketing Strategy Model for Byilding Customer Loyalty in Feed Wholesale Business. ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2559
630 Factors Influencing the Repurchasing Behavior of Tourists Staying in Resorts, Lampang Province รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
631 Perception, Corporate Social Responsibility Activities and Brand Images Affecting Decision Making for Using Services at PTT’s Fuel Stations of People at Mueng District Region, Lampang Province ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2559
632 Effect of Human Resource Management, Organization Commitment and Organization Climate toward the Performance of Employees at Regional Excise Office 5 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
633 The Study of Consumer Attitudes toward the Product and the Packaging of Art and Furnishings of Baan Hang Chart Tai and the Group Management to Create Competitive Opportunities. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
634 การบูรณาการทุนชุมชนผ่านการจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
635 บทบาทของผู้นําชุมชนในการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชน บ้านสามขา พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ พัทธ์ธีรา สมทรง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
636 บทบาทของผู้นำชุมชนในการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พัทธ์ธีรา สมทรง/ พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
637 สมรรถณะด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำหมู่บ้านในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง : ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ – ส่วนเสียในหมู่บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
638 ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการที่มีผลให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน : กรณียุคเปลี่ยนผ่านผู้นำ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
639 กลไกการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
640 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อหนุนเสริมระบบนิเวศของบ้าน สามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
641 การถอดบทเรียนแนวทางควบคุมไข้เลือกออกอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
642 แนวทางการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเซรามิก เพื่อลดปัญหาของเสียภายในโรงาน กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ในจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงน้อง 2 ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
643 ความพึงพอใจและความคุ้มค่าของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13 จากมุมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง อ.สรัญญา บัลลังก์/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2559
644 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจัดการบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ดร.แดน กุลรูป/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2559
645 ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการที่มีต่อคุณภาพบริการของธุรกิจร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ บทความ 2559
646 รูปแบบการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2559
647 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านนวดแผนไทย จังหวัดลำปาง อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.สถิรา มะลาสิน/ บทความ 2559
648 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อย กรณีศึกษา : ผู้ประกอบโรงงานเซรามิกเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
649 เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2559
650 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2559
651 การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
652 กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.จิระประภา คำราช/ บทความ 2559
653 การพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาตำบลกล้วยแพะ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ บทความ 2559
654 รูปแบบการเขียนข่าวและการนำเสนอเนื้อหาข่าวของหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ บทความ 2559
655 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2559
656 แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
657 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำ ปาง ลำพูนและเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2559
658 การบูรณาการทุนทางสังคมในการสนับสนุนภาวะผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วม ผ่านการเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ OTOP กลุ่มชาติพันธุ์ ชุติมันต์ สะสอง/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
659 อิทธิพลของภาพลักษณ์ร้านค้า คุณค่าความสัมพันธ์ พฤติกรรมการบริการและการซื้อซ้ำที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2559
660 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
661 การส่งข้อความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบต่อวัยรุ่นลำปางและนัยทางกฎหมาย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2559
662 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2559
663 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2559
664 การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2559
665 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก : กรณีศึกษาโรงงานกิตติโรจน์เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2559
666 การรับรู้ภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
667 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
668 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภัคดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
669 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพบริการที่มีผลต่อการคงอยู่ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
670 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
671 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางการเรียนจากรายวิชาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรัณยา สินพาณี/ บทความ 2559
672 กลไกในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีไส้เดือนดินในตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2559
673 การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2559
674 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์กระบะของผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2559
675 อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
676 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
677 ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ OTOP ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ชุติมันต์ สะสอง/ บทความ 2559
678 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
679 การรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริหารโภคในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2559
680 ส่วนประสมการตลาดบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
681 การสื่อสารการตลาด การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในจังหวัดลำปางลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2559
682 โครงการสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารตน ต่อแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานของนักบัญชีในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2559
683 Marketing Strategy Model for Byilding Customer Loyalty in Feed Wholesale Business บทความ 2559
684 An enhanced incremental association rule discovery with a lower minimum support ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2559
685 การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ความสามารถพิเศษ รายวิชา หลักการบัญชี ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2559
686 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการตลาดการเงินระหว่างประเทศ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2559
687 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใช้ปัญหาจากข่าวเป็นฐาน แก้ปัญหาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลอย่างเป็นระบบ วิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
688 การใช้แผนการตลาดเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการตลาดระหว่างประเทศ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2559
689 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาฐานข้อมูลเว็บไซต์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ งานวิจัย 2559
690 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2559
691 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและวิชาอาเซียนศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2559
692 เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2559
693 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ รายวิชาวาทวิทยาและการนำเสนอ (3012202) ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2559
694 การใช้เทคนิคการจัดการความรู้ในรายวิชาด้านการท่องเที่ยว อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2559
695 เทคนิคการสืบเสาะความรู้เข้ากับกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2559
696 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเงินธุรกิจด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
697 การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2559
698 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน วิชาการจัดการโซ่อุปทานเชิงอิเล็กส์นิกส์ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
699 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2559
700 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2559
701 องค์ประกอบแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
702 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วม ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
703 การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐาน ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2559
704 สมรรถนะในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
705 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์การ รหัสวิชา 3566404 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2559
706 สมรรถนะในการเรียนรายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์: บทบาทของการบริการวิชาการโดยใช้วิสาหกิจชุมชนเป็นฐาน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
707 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2559
708 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบทักษะการพูดอ่านเขียน และแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกัน ของนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคนิคนำเสนอ สาขาวิชาการจัดการ อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2559
709 ทิศทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ธุรกิจบริการด้านการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน : กรณีศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2559
710 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2559
711 การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
712 ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับเทศบาลตำบลแจ้ห่มและการรับรู้ของผู้ใช้สารสนเทศ อ.ศรัณยา สินพาณี/ งานวิจัย 2559
713 การจัดการด้านการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิตลานนา“ภูมิปัญญาบายศรีสู่ขวัญ” อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2559
714 การศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2559
715 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมุมมองของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2559
716 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ งานวิจัย 2559
717 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ในจังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
718 การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
719 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ชุตินิษฐ์ ปานคำ/ งานวิจัย 2559
720 ความสัมพันธ์ของต้นทุนคุณภาพ การพัฒนาการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2559
721 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
722 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการการตลาด อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2559
723 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2559
724 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
725 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
726 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2559
727 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2559
728 โครงการวิจัยจากการบริการวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2559
729 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดลำปาง อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ งานวิจัย 2559
730 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในประเทศ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.ปริยานุช ปัญญา/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2559
731 กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2559
732 การจัดการทรัพยากรในองค์การเพื่อความสำเร็จในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2559
733 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการสอบทานงานสอบบัญชีกับการบรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.แดน กุลรูป/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
734 ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
735 ผู้ประกอบการสตรีที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ: ปัจจัยสำคัญในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก นวัตกรรมองค์การและความยั่งยืน รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
736 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาการประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ฉลองราช ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ.พิมาย วงค์ทา/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ อ.พิมาย วงค์ทา/ ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2559
737 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.สถิรา มะลาสิน/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ งานวิจัย 2559
738 ผลกระทบของ EPS, BVPS, PE และ MB ที่มีต่อมูลค่าราคาตลาดของ หุ้นสามัญ : หลักฐานเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2559
739 นวัตกรรมด้านบัญชีบริหารและความสำเร็จของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2559
740 ความสามารถในการสร้างสรรค์ความชื่นชอบในตราสินค้าและผลการดำเนินงานทางการตลาด:การสำรวจเชิงประจักษ์ของธุรกิจการแพทย์และความงามในประเทศไทย ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2559
741 การบูรณาการทรัพยากร กลยุทธ์พันธมิตรผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน: หลักฐานจากจังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.รุจิราวัลย์ แสงอินทร์/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.รุจิราวัลย์ แสงอินทร์/ งานวิจัย 2559
742 ตัวแบบความจงรักภักดีการใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2559
743 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิก ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก : กรณีศึกษา โรงงาน P.N.เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
744 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ งานวิจัย 2559
745 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์/ งานวิจัย 2559
746 ผลกระทบของสมรรถนะเครือข่ายบนฐานการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: บทบาทเชื่อมโยงของภาวะการเป็นผู้ประกอบการองค์การและนวัตกรรม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ งานวิจัย 2559
747 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2559
748 การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2559
749 แบบจำลองคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนวด แผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.วิวรรณ ไกรวุฒินันท์/ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ น.ส.วิวรรณ ไกรวุฒินันท์/ งานวิจัย 2559
750 การบริหารจัดการสินค้าท้องถิ่น : ตำแผ่นผ้าถุงพื้นเมืองเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2559
751 อิทธิพลของภาวะการเป็นผู้ประกอบการองค์การและการมุ่งเน้นตลาดที่มีต่อผลการประกอบการเพื่อสังคม : หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสีย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2559
752 การจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
753 การจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2559
754 การส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการการปลูกข้าวโพดพื้นที่เทศบาลสิริราช อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
755 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.จิระประภา คำราช/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
756 การส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาการการปลูกข้าวโพดพื้นที่เทศบาลสิริราช อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2559
757 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ผ้าถักโครเชต์ แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2559
758 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ผ้าถักโครเชต์ แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ อ.ศรัณยา สินพาณี/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2559
759 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
760 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผ้าถักโครเชต์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
761 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.กนกอร ศิริฐิติ/ ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.พิมาย วงค์ทา/ อ.สถิรา มะลาสิน/ งานวิจัย 2559
762 การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ งานวิจัย 2559
763 การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตผลผลิตจากไส้เดือนดินที่สมดุลต่อความต้องการใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
764 การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตผลผลิตจากไส้เดือนดินที่สมดุลต่อความต้องการใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2559
765 ไส้เดือนดิน เครื่องมือแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.กนกพร ศรีวิชัย/ อ.กมลวรรณ ทาวัน/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.สถิรา มะลาสิน/ งานวิจัย 2559
766 โครงการการประเมินผลกิจกรรมงาน เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 13 ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2559
767 โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ งานวิจัย 2559
768 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การจัดการระบบความคิดโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาบัญชีบริหารของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2558
769 อิทธิพลนวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่ายธุรกิจ ในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว บุญชนิด วิงวอน/ ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา/ บทความ 2558
770 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
771 อิทธิพลของการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพระบบสารสนเทศ คุณภาพการให้บริการและผลประโยชน์สุทธิขององค์กร ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2558
772 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา กลุ่มข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.แดน กุลรูป/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ บทความ 2558
773 อิทธิพลของการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน แรงจูงใจการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2558
774 การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจเซรามิก จังหวัดลำปาง ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2558
775 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดลำปาง ดร.ปัณณทัต กัลยา/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ บทความ 2558
776 การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของประเทศไทย ดร.กรรณิการ์ สายเทพ/ บทความ 2558
777 กลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ผลการดำเนินงานของกิจการ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ บทความ 2558
778 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ บทความ 2558
779 ความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง ดร.ปริยานุช ปัญญา/ บทความ 2558
780 สาเหตุและผลลัพธ์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ :หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2558
781 ความสำเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
782 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของมิติที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ความสามารถในตนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
783 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการส่งข้อความหรือภาพ เรื่องเพศผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช/ บทความ 2558
784 บทบาทของภาวะผู้นำและการมี ส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อน ไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
785 Product Strategy Development for Competitive Advantage in Case of Producer Community of GABA-Rice, Koh Ka District, Lampang, Thailand อ.นุสรา แสงอร่าม/ บทความ 2558
786 A Comparison of the Accuracy Forecasting of Time-Series Data Using Various Forecasting Approach ดร.อารยา อริยา/ บทความ 2558
787 Knowledge and understanding accounting standards no.16 of property and equipment for accounting in muaenglampang district, lampang province. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2558
788 Participatory Business Community Management of Lai HinSub-district, KoKhaDistrict, Lampang Province. ดร.แดน กุลรูป/ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ บทความ 2558
789 ReadinessoF Accountant And Financial Statement Quality : Empirical Evidence From Accountants In Northern Thailand. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2558
790 Effects Of Audit Quality Control Innovation On Audit Report Quality oF Audit Firms In Thailand. ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ บทความ 2558
791 The Benefit Of Strategic Alliances For Small And Micro Community Enterprises In Thailand. ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
792 Managerial Accounting Practice Capability And Decision Making Success : A Conceptual Model. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ บทความ 2558
793 Consequences Of Comprehensive Performance Evaluation : Empirical Evidence From Hotel Business In Thailand. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ บทความ 2558
794 The Value Relevance of Earning Per Share, Book Value and Dividends in the Stock Exchange of Thailand. ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2558
795 Effect of entrepreneurship, business strategy and business networking toward competitive advantage of small and medium enterprises in Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
796 Transfer and Development Knowledge Body of Community Product: Case Study Organic Rice Ice-Cream Group, Ko kha Sub-district, Ko kha District, Lampang Province, Thailand. ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
797 Causal Factors Effecting toward The Business Success of e-Commerce of SMEs In Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
798 The Influence of Reputation, Service Quality Satisfaction, Mass Media and Satisfaction Factors on Perceived Value In The Cultural Tourism In The Upper Northern 1 Region of Thailand ขวัญชัย บำรุงกิจ/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ มนัส สุวรรณ/ บทความ 2558
799 The Development of Causal Structural Relationship of Factors Affected to Performance of Agricultural Cooperatives in Thailand ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
800 Relationships Between Service Quality, Image, and Customer Satisfaction Affecting Intended Purchase Behavior of Low-Cost Airlines Service in Upper North Region, Thailand ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
801 The Conceptual Framework : Influence of Customer Experience Management, Competitive Strategy and Customer Satisfaction on Customer Profitability In Health Spa Business, Upper Northern of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
802 Loyalty As Mediator on The Relationship Among Service Quality, Satisfaction, Corporate Image and Behavioral Intention of Health Tourism Customers In Upper Northern Region of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
803 The Conceptual Framework : Influence of Customer Experience Management, Competitive Strategy and Customer Satisfaction on Customer Profitability In Health Spa Business, Upper Northern of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
804 Transfer And Development Knowledge Body Of Community Product : Case Study Organic Rice Ice –Cream Group, KoKha Sub –District, Lampang Province , Thailand. ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2558
805 Feed Wholesalers ‘Factors Affecting Retailers’ Loyalty ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2558
806 The Conceptual Frame Work: Causal Factors Effecting toward the Success of SMEs e-Commerce in Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
807 The Conceptual Framework: Multi-Group of Integrated Marketing Communication Service Quality and Satisfaction toward Customer Retention for Elderly Care Business in Thailand นงลักษณ์ พรหมติงการ/ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ จตุพร สังข์วรรณ/ บทความ 2558
808 The Development of Local Wisdom Product Supply Chain, Nakaew Sub-District, Kohkha District, Lampang Province. ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ บทความ 2558
809 Impact of Social Capital, Integrated Management and Innovation toward Sustainable Competitive Advantage of Tourism Sector in Northern Region of Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บุญชนิด วิงวอน/ บทความ 2558
810 Correlations between Business Strategy and Innovation Management toward the Business Operation of SMEs Entrepreneurs, Muang District, Lampang Province of Thailand ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ บทความ 2558
811 Business Development and Factors Affecting Business Performance of Local Product Manufacturers of Household Appliances : A Case Study of "Moo Sawaddee" Piggy Bank. ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
812 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างและการผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2558
813 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบโรงแรมไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2558
814 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ของผู้ต้องการใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
815 ระบบและกลไกของการพัฒนาผลิตภาพผ่านกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
816 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
817 ผู้นำที่เรียนรู้ปัญหาและการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
818 การมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพ การพึ่งพาตนเองของชุมชนบ้านสาสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
819 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก : บทเรียนจากกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ บทความ 2558
820 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กและแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ พี่เลี้ยงน้อง ในจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2558
821 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการธำรงรักษาบุคลากรในธุรกิจแบบครอบครัว กรณีศึกษา : บริษัท AAA ในจังหวัดลำปาง อ.สรัญญา บัลลังก์/ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์/ บทความ 2558
822 ปัญหาและรูปแบบการพัฒนาและสิทธิผลของระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน : กลุ่มผู้ผลิตข้างแต๋นบ้านหนองหล่าย อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2558
823 ผลกระทบของความรู้ความเข้าใจทัศนคติ การส่งเสริมสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคที่มีต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิก : การศึกษาเชิงประจักษ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2558
824 แนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวแต๋นในเขตอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง อ.พิชญา เพิ่มไทย/ ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2558
825 ความคุ้มค่าในการผลิตและจำหน่ายข้าวกล้องงอก : การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ ดร.แดน กุลรูป/ บทความ 2558
826 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการใช้ไอซีทีและความจำเป็นใช้งานด้านไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2558
827 ลักษณะที่พึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ในยุคความร่วมมือเขตเศรษฐกิจอาเซียน ดร.ปัณณทัต กัลยา/ ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ อ.กนกอร ศิริฐิติ/ อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2558
828 การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2558
829 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการ เชิงพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ บทความ 2558
830 บทบาทของธรรมนูญครอบครัว คุณลักษณะของธุรกิจและความร่วมมือที่มีอิทธิผลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจครอบครัว รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2558
831 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของมิติที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ผ่านการรับรู้ความสามารถในตนเองของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2558
832 ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2558
833 สื่อพื้นบ้านกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านแม่เมาะหลวง : กรณีศึกษา ประเพณีแห่ช้างผ้า ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2558
834 ผลกระทบของนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการตรวจของสำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทย ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน/ งานวิจัย 2558
835 “ไส้เดือนดิน” กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัด รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ งานวิจัย 2558
836 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2558
837 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการตลาดต่างประเทศกรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2558
838 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2558
839 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของกลุ่มข้าวกล้องงอก ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ งานวิจัย 2558
840 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยววัดพม่าไทยใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2558
841 อิทธิพลของการบริหารจัดการต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 ในประเทศไทย ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ งานวิจัย 2558
842 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2558
843 การพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : กรณีศึกษาตำบลกล้วยแพะ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2558
844 ผลกระทบจากการดำเนินงานของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตเทศบาลเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2558
845 การศึกษาการประกอบการธุรกิจผลิตข้าวหอมมะลิและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนของเกษตรกร ในท้องที่ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.ประสิทธิ์ เพ็ชรแสนงาม/ งานวิจัย 2558
846 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ/ งานวิจัย 2558
847 สมรรถนะของพนักงานนวดแผนไทยเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปางจังหวัดลำปาง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ งานวิจัย 2558
848 การรับรู้และตอบสนองต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภควัยรุ่น รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ งานวิจัย 2558
849 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กรณีศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ งานวิจัย 2558
850 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีผลต่อโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก กรณีศึกษา : โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2558
851 อุปสงค์การส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ งานวิจัย 2558
852 ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีบริหารและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ISO 9001 ในประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์/ งานวิจัย 2558
853 โมเดลสมการโครงสร้างลักษณะนิสัยที่ทำงานสำเร็จ ความกล้าหาญทางจริยธรรมที่มีต่อการบริหารความไว้วางใจ ของผู้สอบบัญชีรับอนุณาตในประเทศไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ งานวิจัย 2558
854 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพตรวจสอบภายในกับความสำเร็จในวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ งานวิจัย 2558
855 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มรักษ์สยาม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ งานวิจัย 2558
856 ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.กนกอร ศิริฐิติ/ งานวิจัย 2558
857 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2558
858 การศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2558
859 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2558
860 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2558
861 การพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อ.นุสรา แสงอร่าม/ งานวิจัย 2558
862 การเปรียบเทียบความแม่นยำการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยตัวแบบพยากรณ์แบบต่างๆ ดร.อารยา อริยา/ งานวิจัย 2558
863 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโซเซียลมีเดียของรายการข่าวโทรทัศน์ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ งานวิจัย 2558
864 ระบบสืบค้นข้อมูลสินค้าโอท็อปอัจฉริยะ ด้วยออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายกรณีศึกษาสินค้าโอท็อป จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์/ งานวิจัย 2558
865 แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอก เพื่อสุขภาพ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ งานวิจัย 2558
866 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางสอนของมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้แนวทางของอัลกอริธึมแบบพันธุกรรม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2558
867 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ งานวิจัย 2558
868 เทคนิคและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารและการบัญชีการเงินที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ : การศึกษาในธุรกิจเซรามิกในเขตจังหวัดลำปาง ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2558
869 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ (slow tourism) ในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2558
870 ความเป็นเลิศในการให้บริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2558
871 ผลกระทบของคุณลักษณะการเป็นพลเมืองอาเซียนต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ งานวิจัย 2558
872 ต้นทุนตัวแทนและมูลค่าของกิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ปริยานุช ปัญญา/ งานวิจัย 2558
873 การประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีบริหารที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวในประเทศไทย ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ งานวิจัย 2558
874 ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจของธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2558
875 ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ในเขตภาคเหนือตอนบน อ.สรัญญา บัลลังก์/ งานวิจัย 2558
876 คุณภาพการบริการการจัดทำบัญชีและความสำเร็จของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2558
877 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม อ.พิมาย วงค์ทา/ งานวิจัย 2558
878 การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ของธุรกิจเซรามิก จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ งานวิจัย 2558
879 กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทลื้อ จ.ลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ งานวิจัย 2558
880 การมีส่วนร่วมในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ของกลุ่ม ข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา/ งานวิจัย 2558
881 การจัดการรายงานทางการเงินของกองทุนชุมชน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.แดน กุลรูป/ งานวิจัย 2558
882 การพัฒนาประสิทธิผลของระบบบัญชีแนวปฏิบัติทางภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น บ้านหนองหล่าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ งานวิจัย 2558
883 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ งานวิจัย 2558
884 การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า อ.มยุรี พรหมเทพ/ งานวิจัย 2558
885 การนำเสนอคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ดร.ปัณณทัต กัลยา/ งานวิจัย 2558
886 แนวทางการพัฒนาการทำบัญชีค รัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้างจำกัด ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ งานวิจัย 2558
887 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ด้วยวิธีเชิงฮิวริสติกส์ กรณีศึกษาอาหารสุกร ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ งานวิจัย 2558
888 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการนวัตกรรมภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2558
889 กลยุทธ์การสื่อสารของประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ งานวิจัย 2558
890 การใช้เกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.วัลลภ สิงหราช/ งานวิจัย 2558
891 การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2558
892 แนวทางการพัฒนาการบริหารเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนประตูสี่ล้านนาของเทศบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ งานวิจัย 2557
893 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแขางขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมวกบ้านทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
894 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะของชุมชนบ้านแม่ปะกอย และบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ดร.สุพรรณี คำวาส/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล/ งานวิจัย 2557
895 ปัจจัยและสาเหตุและผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.กาญจนา คุมา/ ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2557
896 กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างเครือข่ายในชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
897 การพัฒนาระบบคิดและการจัดการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญญา เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ งานวิจัย 2557
898 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.กาญจนา คุมา/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ อ.พิชญา เพิ่มไทย/ งานวิจัย 2557
899 การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้านแนวคิด KOORPAI Model กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียนที่ 2/2555 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2557
900 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ งานวิจัย 2557
901 การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว กรณีศึกษาผลิตภัฑ์ท้องถิ่นกุนเชียงเล่าฮั่วกี่ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ งานวิจัย 2557
902 แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา ตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.อุษา โบสถ์ทอง/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.จิระประภา คำราช/ งานวิจัย 2557
903 การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ งานวิจัย 2557
904 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดหัตถกรรมพื้นบ้านการผลิตกระดาษสา ณ เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2557
905 การพัฒนาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ งานวิจัย 2557
906 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน กรณีศึกษาการสร้างเครือข่ายเยวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุล/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ อ.สยุมภู อุนยะพันธ์/ งานวิจัย 2557
907 สืบฮีตแป๋งฮอยผญาปัญญาไทลื้อ กระบวนการสื่อสารในการสร้างความภูมิใจและสืบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายเยวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ งานวิจัย 2557
908 การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ งานวิจัย 2557
909 การประเมินผลด้านการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมพัฒนาแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) แม่เมาะปี 2556 ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ ดร.พรนภา บุญนำมา/ งานวิจัย 2557
910 การเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการน้อย จังหวัดลำปาง โครงการนำร่องตำบลปงยางคก ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ งานวิจัย 2557
911 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
912 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ งานวิจัย 2557
913 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
914 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
915 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
916 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
917 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
918 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ งานวิจัย 2557
919 The young entrepreneurial Development project in Thailand ; The Case of pongyangkok , Lampang ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
920 การสร้างการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฮ่อมใจ๋ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2557
921 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2557
922 Outsourcing Strategy In Enhancing Operation Capacity Of Mulberry Paper Conservation Community Enterprise, Sansai District, Chiangmai Province บทความ 2557
923 Communication Process to Build Pride and Cultural Heritage of Lue Ethnic by the Community Participation and Youth Network. อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก/ รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร/ อ.ภาคภูมิ พิชวงค์/ บทความ 2557
924 Local Wisdom to Transmit Mulberry Paper Local Hanclicrafts at Luang Prabang The Lao People’s Democratic Republic ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ อ.อุษา โบสถ์ทอง/ บทความ 2557
925 Process to Enhance the Value of Kaew Pong Kham Products for Tourism by Mae Thod Community, Thoen District, Lampung Province ดร.เครือวัลย์ พงษ์ไพบูลย์/ บทความ 2557
926 The Relationship between Strategic Marketing on Community Small and Micro Community Enterprise อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2557
927 Professional Thai Nurses’ Ability to Compete under the ASEAN Community อ.วัลลภ สิงหราช/ อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์/ บทความ 2557
928 Internal Audit Professional Commitment and Internal Audit Success: an Empirical Evidence from Thai-Listed Firms ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ/ ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2557
929 Building Successful Internal Quality Assurance: The Role of Individual and Organization Factors ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ บทความ 2557
930 Effects of Marketing Mix Strategy, Service Quality and Trustworthiness Toward Customer Loyalty In Online Business : Empirical Evidence from Thailand. รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
931 Effects of Participation of Community and way of life toward the Development of small Enterprise case study of processed woods Entrepreneurs, Hang chat District, Lampang Province, Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
932 เทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ บทความ 2557
933 สถานการณ์ปัญหาและศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน:บทเรียนจากกลุ่มฟาร์มเห็ด หมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
934 คุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2557
935 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า:กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าล้อ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ บทความ 2557
936 สภาพการดำเนินงานและแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ อ.มยุรี พรหมเทพ/ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ/ บทความ 2557
937 ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ บทความ 2557
938 ปัจจัยที่ส่งผลศักยภาพการพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ บทความ 2557
939 การหาค่าที่เหมาะสมสำหรับการ กำหนดสัดส่วนผสมวัตถุดิบ อาหาสุกร ด้วยวิธีการค้นหาแบบการประสานเสียง ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร/ อ.ออมทอง พัฒนพงษ์/ ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม/ บทความ 2557
940 ศึกษากระบวนการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ บทความ 2557
941 การจัดการการเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ.อัจฉรา สุขจิตต์/ บทความ 2557
942 ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบทเรียนอีเลิร์นนิ่งกับการสอนปกติ ในรายวิชา “กฏหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์” รศ.สุวรรณี โพธิศรี/ บทความ 2557
943 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นชุมชนประตูสู่ล้านนาของเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร/ ผศ.กาญจนา คุมา/ อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2557
944 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยใช้แนวทางการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายและการออมเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ/ บทความ 2557
945 การพัฒนาระบบคิดและการจัดการกระบวนการเรียนรู้การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ.สนธิญา สุวรรณราช/ บทความ 2557
946 อิทธิพลของปัจจัยด้านบุคคลด้านประสบการณ์และพฤติกรรมทางการเงิน ด้านเศรษฐกิจและด้านปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการวางแผนทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดร.แดน กุลรูป/ บทความ 2557
947 ความพึงพอใจของผู้บริหารองค์กรที่มีต่อพนักงานที่จบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดร.ณัฐชา เพชรดากูล/ บทความ 2557
948 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการจัดการขยะในชุมชน ตำบลแม่ปะดอย และบ้านแม่ปะ-หลวง ดร.สุพรรณี คำวาส/ บทความ 2557
949 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่มีบทบาทต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs : กรณีบริษัท ธนบดี เดคอร์เซรามิค จำกัด รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
950 การใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา รายวิชากฎหมายธุรกิจท่องเที่ยวการบริการและธุรกิจโรงแรม อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ บทความ 2557
951 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำคัญระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา/ รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย/ ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
952 ความตระหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์/ บทความ 2557
953 การปรับพฤติกรรมไม่สนใจเรียนวิชาการพัฒนาและการฝึกอบรมของนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร/ บทความ 2557
954 แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั้งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ ดร.บัณฑิต บุษบา/ บทความ 2557
955 กระบวนการจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ.นุสรา แสงอร่าม/ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง/ อ.ชิดชนก วงศ์เครือ/ บทความ 2557
956 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้งบการเงินจริงในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
957 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้งบการเงินจริงในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา/ รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
958 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยรายวิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี/ บทความ 2557
959 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนทางปัญญาของธุรกิจผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร/ บทความ 2557
960 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
961 ศักยภาพและรูปแบบผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบองค์รวมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
962 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด/ บทความ 2557
963 การจัดการ OTOP แบบมีส่วนร่วมเชิง บูรณาการให้เข้าสู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาว : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน/ บทความ 2557
964 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ/ บทความ 2557
965 structural effect of marketing mix strategy, service quality perception , satisfaction and trustworthiness as determinant toward customer loyalty in online business , thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
966 Marketing Mix Strategy For Community Professional Development At Ban Iang, Mae Tang District, Chiangmai Province ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก/ บทความ 2557
967 Creating value add of Product and Service toward Success of Ethnic Group Entrepreneurs in Maehongson Province, Thailand รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
968 Reinforcing of Entrepreneurship Toward sustained Competitive Advantage of small and medium Enterprises in Thailand: Market Focus Business Networking and innovation รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
969 Determinant of Marketing Mix Strategy, Service Quality Perception, Satisfaction And Trustworthiness Toward Customer Loyalty In Online Business รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ บทความ 2557
970 ABC success: Evidence from ISO 9000 Certified Companies in Thailand. รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
971 Direct & Indirect Effects of Top Management Support on ABC Implementation Success : Evidence from ISO 9000 Certified Companies in Thailand, รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน/ บทความ 2557
972 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในรายวิชาวาทวิทยาและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต/ งานวิจัย 2557
973 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแบบอีเลิร์นนิ่ง ของรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ(Study Learners achievement in e-Learning pattern of the computer for Business Course. อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์/ งานวิจัย 2557
974 การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิชาการสัมมนาทางการตลาด อ.อวัสดา บินโซดาโอะ/ งานวิจัย 2557
975 การใช้เทคนิคการสอนแบบซิปปา เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร/ งานวิจัย 2557
976 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงพาณิชย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ/ งานวิจัย 2557
977 การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา อ.วัล