เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
กลุ่มสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    

 

             บังคับเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

9011301        การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง                        3 (2-2-5)

          Civic Education

            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

9011302        มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                        3 (3-0-6)

         Human and  Environment

9011303       อาเซียนศึกษา                                                   3 (3-0-6)

         ASEAN Studies

9011304      ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน                                3 (3-0-6)

        Social Geography of the Upper Northern Region

9011305       ลำปางศึกษา                                                    3 (3-0-6)

         Lampang Studies

9011306       วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                3 (3-0-6)

         Sufficiency Economy  as a Way of Life

9011307       กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                3 (3-0-6)

         Law  in Daily Life

9011308       การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่                         3 (3-0-6)

                     Modern Entrepreneurship

 

คำอธิบายรายวิชา

 

9011301        การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง                                                   3 (2-2-5)

                     Civic Education

                     ความหมายของพลเมือง สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง หน้าที่ของรัฐ ความเป็นส่วนตัวความยุติธรรม  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย มาตรฐานทางศีลธรรม กติกาของท้องถิ่น ชุมชน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้การบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นโยบายสาธารณะจิตสำนึกสาธารณะ ฉันทามติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    Definitions of citizen; civic rights and duties; state responsibility; privacy; justice; behaving oneself in accordance with laws; moral standards; rules of locality and community, building up the morals and ethics in preventing corruption in livelihood according to the democratic way of life having the king as chief of the state; education for the 21st century; participation in solving problems and developing the community by means of peaceful conflict management; public policy; public consciousness; consensus;related laws

 

9011302        มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                                       3 (3-0-6)

                     Human and Environment

                     แนวคิดพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ปัญหาประชากร การตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของเมือง ประชากร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    Fundamental concepts of natural resources and environments; relationships between human and the various environments; ecology; problems related to population, settlements; the expansion of towns, population; problems concerning natural resources and environments; climate change; guidelines for the management of natural resources and environments; participation in promoting and conserving quality of the environment

 

9011303           อาเซียนศึกษา                                                                               3 (3-0-6)

                        ASEAN Studies        

                        ความเป็นมาของอาเซียน การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วย3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ประโยชน์ ผลกระทบ การแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ความเป็นพลเมืองอาเซียนและทิศทางการพัฒนาของประชาคมอาเซียน

                       The background of ASEAN; the aggregation of ASEAN member countries; dialogue partners; the ASEAN mechanism; the ASEAN charter; the actuation of ASEAN with the three pillars, namely ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC); benefits; impacts; problem solving among ASEAN countries; ASEAN citizenship; and directions for the development of ASEAN community

9011304        ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน                                                           3 (3-0-6)

                      Social Geography of the Upper Northern Region

                      พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของภูมิสังคม มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

                      Development and concepts of social geography; elements of the social geography system;the importance of relations between social geography and the sustainable way of life; an apprenticeship on area development based on the real condition of social geography by putting an emphasis on the upper northern region of Thailand

9011305       ลำปางศึกษา                                                                                   3 (3-0-6)

                     Lampang Studies

                     สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สภาพเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ความเปลี่ยนแปลงของลำปางแต่ละยุคสมัยอันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

                    Geographical condition; natural environments; history; anthropology; socio-economic conditions; politics and governance; culture; local wisdom; and identity of Lampang; changes in the city in each period affecting people’s way of lives; problems and sustainable solutions for those problems

 

9011306        วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                          3 (3-0-6)

                      Sufficiency Economy as a Way of Life

                       แนวความคิดและหลักปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยึดทางสายกลางคือมีพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองภายใต้เงื่อนไขความรู้ คุณธรรม โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและนำมาสู่การสร้างความสมดุลของสังคมและเศรษฐกิจที่พอเพียงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

                       Concepts and practice of Sufficiency Economy to make one aware of the sufficiency way of life according to His Majesty the King’s Sufficiency Economy by getting hold of the middle path: possessing moderate assets; being reasonable; having good self-protection under the condition of paralleling knowledge and morality; application of Sufficiency Economy with one’s livelihood and making it suitable for the changing condition of a society and bringing about the creation of a balanced society and sufficiency economy for the country’s sustainable development

9011307        กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                                         3 (3-0-6)

                      Law in Daily Life

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสำคัญ การใช้ การยกเลิก การตีความระบบของกฎหมาย และกระบวนการทางยุติธรรม กฎหมายในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาเฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                    General knowledge of law: definitions, characteristics, types,  significance, law enforcement, the termination of laws, the interpretation of the law, the justice system  and the justice process; laws used in daily life relating to civil and commercial laws; criminal law  especially the basic knowledge of laws; human rights laws; and offences relating to computer laws

 

9011308        การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่                                                      3 (3-0-6)

                      Modern Entrepreneurship

                      แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ ความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ภาวะผู้นำ การจัดการทีม การสื่อสารและการจูงใจ จริยธรรม จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ธุรกิจแบบผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจ ทิศทางแนวโน้ม การประกอบการในอนาคต

                     Entrepreneurship concepts and theories; modern entrepreneurship challenges; characteristic of good entrepreneurs; leadership; team management; communication  and motivation; ethics; public consciousness and social responsibilities; environmental management; entrepreneurial business analysis;  models in business establishment; business plans; strategic management; creative thinking for business development; direction and trends of future entrepreneurship

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top