เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

 

9011201        วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                      3 (2-2-5)

                      Way of Humanized Educare

9011202        สุนทรียภาพของชีวิต                                         3 (3-0-6)

          Aesthetics of Life

9011203        อารยธรรมโลก                                                  3 (3-0-6)

                      World Civilization

9011204        ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3 (3-0-6)

          Information Literacy Skills

9011205        การพัฒนาทักษะชีวิต                                      3 (3-0-6)

          Life Skills Development

9011206        วรรณกรรมกับชีวิต                                          3 (3-0-6)

          Literature and Life

9011207        วัฒนธรรมไทย                                               3 (3-0-6)

          Thai Cultures

 

คำอธิบายรายวิชา

 

 

9011201        วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                                                  3 (2-2-5)

                      Way of Humanized Educare

                       ธรรมชาติของมนุษย์ การเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา  สุนทรียสนทนา การคิดเชิงระบบ ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การฝึกปฏิบัติแนวจิตตปัญญา ความสมดุลของชีวิตทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณ การเรียนรู้สู่        การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                      Human nature; contemplative learning; dialogues; systematic thinking;  science of enneargram; contemplative practices; the balance of the human life: body, mind and spirit; holistically transformative learning to humanized educare

 

9011202        สุนทรียภาพของชีวิต                                                                              3 (3-0-6)

                      Aesthetics of Life

                      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ศาสตร์ทางความงาม สุนทรียศาสตร์เชิงความคิดและเชิงพฤติกรรม การรับรู้ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การพัฒนาสุนทรียภาพด้วยผลงานศิลปะทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การดำเนินชีวิตที่มีสุนทรียะ

                     General knowledge of aesthetics; the science of beauty; aesthetics of thoughts and behaviors, perception through sights, hearings, and kinesthesia; developing aesthetics by works of art: visual arts, music, literature, and performing arts via the creation of works of art;  and an aesthetic  way of life

 

9011203       อารยธรรมโลก                                                                      3 (3-0-6)

                     World Civilization

                      ความเป็นมาและเบื้องหลังแนวคิดและการสร้างสรรค์ของอารยธรรมโลกทั้งอารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อโลก อารยธรรมโลกยุคสมัยใหม่ที่เกิดจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติทางการเมือง และการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1

                     History, background concepts and creativity of world civilizations, both oriental and occidental ones; the influences of the occidental one upon the world; world civilizations in the modern era affected by the scientific, political and industrial revolutions until the outbreak of World War I

 

9011204        ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                               3 (3-0-6)

                      Information Literacy Skills   

                     ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบและมาตรฐานของการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ความสามารถในการกำหนด ความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศจากผลการศึกษาค้นคว้า  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน

                    A study of Information; information literacy; elements and standards of information; information literacy skills; ability to specify information requirements; information source approach; information retrieval from various sources by means of information technology; information evaluations; analysis and synthesis of information; information presentation from results which are holistically beneficial for the society in the form of  a standardized academic report

 

9011205        การพัฒนาทักษะชีวิต                                                               3 (3-0-6)

                     Life Skills Development

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจริงของชีวิตตามโลกทัศน์ทางปรัชญาและศาสนาหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาความตระหนักรู้ในตน ความภูมิใจในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ            การดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

                    Fundamental knowledge of  the truths of life according to philosophical and religious views of the world; moral principles; ethics for livelihood; elements of people behaviors; development of self-actualization; self-esteem; creativity; critical thinking skills; decision making and problem-solving; dealing with emotions and stress; building friendships and initiating communications; sympathy for/with others; social responsibility in order to live happily with people in society

 

9011206        วรรณกรรมกับชีวิต                                                                 3 (3-0-6)

                      Literature and Life

                      ลักษณะวรรณกรรมเพื่อความดื่มด่ำทางสุนทรียศาสตร์วรรณกรรม การอ่านวรรณกรรมที่สำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศ  ความเกี่ยวพันระหว่างวรรณกรรมกับชีวิตและการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของผู้เรียน

                     Characteristics of literature for the aesthetics appreciations of literary works; reading significant Thai and exotic literature; relationships between literature and life; application of knowledge gained with students’ livelihood

 

9011207        วัฒนธรรมไทย                                                                       3 (3-0-6)

                      Thai Cultures

                       พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมล้านนา วิเคราะห์มรดกทางภูมิปัญญาไทย และนำเสนอผลการศึกษาในเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย   

                      Thai socio-cultural development; Lanna culture; an analysis of Thai local wisdom heritage; the presentation of critical studies on the Thai socio-cultural changes

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top