เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีจุดเน้นที่จะพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นบัณฑิตจิตอาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกรักท้องถิ่นและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  มีภาวะผู้นำ มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะ  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยีและมีความตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

          การที่จะสามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2558 ว่าเป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก โดยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top