เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

บังคับเรียน 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

9011101       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                           3 (3-0-6)

        Thai for Communication   

9011102       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       3 (3-0-6)

        English for Communication                   

9011103      ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                 3 (3-0-6)

        English for Study Skills     

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

9011104       ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ                         3 (3-0-6)

         Thai for Aesthetics 

9011105       ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                              3 (3-0-6)

        English for Specific Purposes

9011106       ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                    3 (3-0-6)

         English  for Work                       

9011107       ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                         3 (3-0-6)

         Chinese in Daily Life

9011108       ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน                        3 (3-0-6)

        Myanmar Language in Daily Life

9011109       ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                3 (3-0-6)

        Vietnamese in Daily Life

9011110      ภาษาในประชาคมอาเซียน                        3 (2-2-5)

        Languages in the ASEAN Community

9011111      การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                          3 (3-0-6)

      Cross-cultural Communication

 

คำอธิบายรายวิชา

 

9011101        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                               3 (3-0-6)

                     Thai for Communication

                     การประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเรียงความเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Application of listening, speaking, reading and essay writing skills for daily life communication

 

9011102        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                        3 (3-0-6)

                     English for Communication

                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะในการฟัง พูด สนทนาโต้ตอบในบริบทที่หลากหลาย

                   English for communication; the integration of English listening, speaking, reading and writing skills needed for communication in daily life; improving conversation skills in various situations

 

9011103        ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                                                 3 (3-0-6)

                     English for Study Skills                                                            

                    การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และทักษะการอ่านเข้าใจความ การค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากบทอ่านชนิดต่าง ๆ 

                   Improving vocabulary knowledge and reading comprehension skills; researching and retrieving information by means of reading skills through texts of different genres

 

9011104        ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ                                                          3 (3-0-6)

                     Thai for Aesthetics

                     สุนทรียภาพ สุนทรียภาพทางภาษา การสร้างสรรค์ภาษา แนวทางการพิจารณาความงามของสุนทรียภาพทางภาษา การถ่ายทอดภาษาเพื่อนำไปสู่สุนทรียภาพในชีวิต

                    Aesthetics; language aesthetics; language creativity; principles for the consideration of beauty in language aesthetics; language transmission leading to aesthetics   in life

 

9011105        ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                                                                3 (3-0-6)

                     English for Specific Purposes

                    คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การบรรยายและการสื่อสารเฉพาะสาขาในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟังและพูดทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียนและการนำเสนอข้อมูลในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน

                    Vocabulary; expressions; basic English structures; making description and communicating in specific fields of study in various situations; speaking-listening skills on professional-based content and presenting information in specific fields

 

9011106        ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                                      3 (3-0-6)

                     English  for Work   

                     ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การอ่านข่าวโฆษณาสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ และการสอบสัมภาษณ์งาน การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน

                     Using English skills for job applications; reading job advertisements; writing a resume and job interviews; using English for works

 

9011107       ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน                                                              3 (3-0-6)

                    Chinese in Daily Life

                    การสนทนาด้วยภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำนวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึกทักษะด้านการฟังและพูด สำหรับติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ใช้ภาษาจีนการเรียนรู้ระบบตัวอักษรและระบบตัวเลขในภาษาจีน

                    Basic Chinese for conversations in daily life; expressions and simple sentence patterns in various situations; practicing listening and speaking skills for basic communication with Chinese speaking people; using the Chinese alphabetical and numerical systems  

 

9011108        ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน                                                          3 (3-0-6)

                     Myanmar Language  in Daily Life

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตัวอักษรและระบบตัวเลขในภาษาพม่า การสนทนาด้วยภาษาพม่าขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำนวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  การฝึกทักษะด้านการฟังและพูด สำหรับติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ใช้ภาษาพม่า

                    Using basic knowledge of the alphabetical and numerical systems in Myanmar language; basic Myanmar language for conversations in daily life; expressions and simple sentence patterns in various situations; practicing listening and speaking skills for basic communication with Myanmar language speaking people

 

9011109        ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                                                 3 (3-0-6)

                     Vietnamese in Daily Life

                     การสนทนาด้วยภาษาเวียดนามขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำนวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึกทักษะด้านการฟังและพูด สำหรับติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับผู้ใช้ภาษาเวียดนามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม

                    Using basic Vietnamese for conversations in daily life; expressions and simple sentence patterns in various situations; practicing listening and speaking skills for basic communication with Vietnamese speaking people; basic knowledge of Vietnam’ s  history and culture

 

9011110        ภาษาในประชาคมอาเซียน                                                         3 (2-2-5)

                     Languages in the ASEAN Community

                    ความหลากหลายทางภาษาในประชาคมอาเซียนกรณีศึกษาจากผู้เรียนภาษาที่ดี และโครงการเรียนภาษาอาเซียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่นอกเหนือจากภาษาไทย จำนวน 1 ภาษา

                    Language diversity in the ASEAN Community; case studies of good language learners; individual project to learn one of the ASEAN languages other than the students’ native language

 

9011111        การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                                          3 (3-0-6)

                    Cross-cultural Communication

                    การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  วัจนะและอวัจนะภาษา  ธรรมชาติของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันการพิจารณาวัฒนธรรมอื่นโดยละเว้นการใช้วิธีการสรุปเหมารวมหรือสามัญทัศน์

                    Cross-cultural communication; verbal and non-verbal  language; the nature of cross-cultural interactions; factors inhibiting cross-cultural communication; application of cross-cultural communication in daily life; abstaining from stereotyping when considering   other people’s cultures

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top