เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
9011308การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เมื่อวานนี้
12 คน
เดือนนี้
218 คน
ปีนี้
3588 คน
ทั้งหมด
8728 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
โครงสร้างรายวิชา

 

โครงสร้างรายวิชา

            การจัดโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดยอาศัยกรอบแนวคิดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พุทธศักราช 2554-2558 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างรายวิชา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

จำนวนหน่วยกิต

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังแสดงในตารางที่ 1

 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559)

กลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

-

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

-

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top