เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 

9011501        พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน                                            3 (3-0-6)

          Energy and Energy Conservation

9011502        เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน                                                  3 (2-2-5)

          Agriculture in Daily Life  

9011503        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                           3 (3-0-6)

          Exercise Science for Health

9011504        โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                   3 (2-2-5)

          Yoga for Health

 

 

คำอธิบายรายวิชา     

                                           

9011501         พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน                                                            3 (3-0-6)

                       Energy and Energy Conservation

                       ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน สถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทย รูปแบบพลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบจากการใช้พลังงานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนำไปสู่การประเมิน การใช้พลังงาน รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม

                      Fundamental knowledge of the world’s and Thailand’s  energy situations; types of  nonrenewable energy and various types of alternative energy; impacts of using energy and the basic knowledge on energy conservation leading to an evaluation of energy consumption; guidelines for energy conservation; and the selection of appropriate technology for energy conservation

 

9011502        เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน                                                                  3 (2-2-5)

                      Agriculture in Daily Life

                      ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน การปลูกและขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  เทคโนโลยีทางการเกษตรการคัดเลือกและการเก็บรักษาผลผลิตทาง   การเกษตรเพื่อการบริโภคและเป็นอาชีพเสริม

                     The importance of agriculture in daily life; cultivation and plant propagation; animal husbandry; organic farming; safety farming; agricultural technology; agricultural commodities selection and storage for consumption and occupation

 

9011503       วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                         3 (3-0-6)

                     Exercise Science for Health

                    ความหมาย องค์ประกอบของสุขภาพพลานามัย และสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้เห็นคุณค่าความสำคัญ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยใช้หลักการปฏิบัติ และการคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเอง ตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง วิถีการดำเนินชีวิตให้สัมพันธ์กับสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนหลักทางโภชนาการ การควบคุมอาหาร และน้ำหนักตัว สาเหตุการป้องกัน วิธีการรักษาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และหลักวิธีการวัดและประเมินผลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย

                   Definitions; elements of health and  physical fitness in order to appreciate  the value of health, importance and usefulness of exercising; practical concepts and the selection of appropriate activities for oneself by means of scientific methods; to develop, improve and change the way of life in relations to health and physical fitness; nutritious principles; being on a diet and body weight; causes, prevention and healing pains caused by working out; principles of measuring and evaluating various aspects of health and physical fitness

 

9011504     โยคะเพื่อสุขภาพ                                                                                      3 (2-2-5)

                  Yoga for Health

                   ความเป็นมาของศาสตร์โยคะ วิถีโยคะกับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของโยคะต่อสุขภาพ หลักการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ การฝึกโยคะ ข้อแตกต่างระหว่างการฝึกโยคะกับการออกกำลังกาย ผลของการฝึกโยคะต่อการทำงานของร่างกายและสุขภาพ การฝึกหายใจและการผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจากการบริโภคอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ

                  History of yoga; pathway of yoga and the development of holistic health; research in health benefits of yoga; principles of yoga practice; yoga asana; yoga practice;  differences between yoga practice and exercise; effects of yoga practice towards human physiology and health; respiration and relaxation practice for health; health problems from food consumption; healthy food

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top