เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

            ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 

9011401          คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                          3 (3-0-6)

                        Mathematics in Daily Life

9011402          วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                         3 (3-0-6)

                        Science in Daily Life

9011403          เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้             3 (2-2-5)

                       Information Technology for Learning

 

 

คำอธิบายรายวิชา    

 

9011401        คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                   3 (3-0-6)

                      Mathematics in Daily Life    

                      หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตร การคำนวณดอกเบี้ย การคำนวณค่าสาธารณูปโภค ประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

                      Mathematics units of measurement; ratio and percentage; area and volume calculations; interest calculation; utility services calculation; benefits and values of mathematics in daily life

 

9011402        วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                 3 (3-0-6)

                      Science in Daily Life

                     คุณค่าและภัยแฝงจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหาร ยา สมุนไพร สารเคมีและเครื่องใช้ในบ้าน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ในโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                    Values and latent threats of science and technology: foods, drugs,  herbs, chemicals and household appliances; environmental pollutants and practical measure for safety; climate  change; natural phenomenon affecting livelihood; changes in people’s way of living and science in the Royal Initiative Projects for sustainable development

 

9011403        เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                                   3 (2-2-5)

                     Information Technology for Learning

                     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ในสังคมยุคข่าวสารข้อมูล การรักษาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวันด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการประมวลผลคำ ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติเบื้องต้น และด้านการนำเสนอผลงาน

                    Fundamental knowledge of information technology and computer technology; communications technology; computer networks and the Internet; Information Systems and Electronic Commerce; learning in the information society; data security in computer; ethics in the information society; computer laws; the use of information technology for the purposes of learning and livelihood with the application of word processing program; the analysis of figures and basic statistics; presentations

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top