เกี่ยวกับเรา
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ข้อมูลตารางสอนอาจารย์ และกลุ่มนักศึกษา สำหรับกรอกการสั่งทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2-2563
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 2/2563
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
1 คน
เมื่อวานนี้
1165 คน
เดือนนี้
1318 คน
ปีนี้
2765 คน
ทั้งหมด
27210 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่คุณธรรม สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก (OHEC Newsletter, 2 (74),  8 สิงหาคม 2554; เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)

 

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ ดังนั้นจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้

          1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณกรรมและศิลปะ

          2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อปรับตัวในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

         3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

        4. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำและผู้ตาม มีทักษะการบริหารจัดการมีทักษะใน              การทำงานร่วมกับผู้อื่น/ผู้คนต่างวัฒนธรรม มีจิตอาสามีสำนึกรักท้องถิ่นและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง

       5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1 ภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

      6. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

     7. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและจิตวิญญาณที่ดี

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top