เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สมัครสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละวิชา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
22 คน
เดือนนี้
548 คน
ปีนี้
2790 คน
ทั้งหมด
12267 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2019-01-24 17:33:03ชม:(55)ครั้ง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะให้บริการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดกองบริการการศึกษา จะให้บริการจัดทำข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอเรียนแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป นำต้นฉบับข้อสอบพร้อมรายชื่อนักศึกษารวบรวมจำนวนนักศึกษาให้ผู้ประสานงานรายวิชาของท่าน และขอความกรุณาผู้ประสานงานรายวิชากรอกแบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบต้นฉบับ สามารถดูขั้นตอน การทำข้อสอบและ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://is.gd/mmZ3Nr และนำส่งได้ที่นางสาววิชุดา พรหมชัย (นักวิชาการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๓๘๖๔ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๖ หากส่งช้ากว่ากำหนด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ต้องดำเนินการจัดทำข้อสอบเอง

อนึ่ง กระดาษคำตอบที่ไม่ได้ตรวจด้วยเครื่อง ให้อาจารย์ผู้สอนเก็บข้อสอบไว้เพื่อนำไปตรวจประเมินผลเอง และสำหรับอาจารย์ผู้สอนที่ประสงค์จะตรวจด้วยเครื่องให้อาจารย์ทำเฉลยในกระดาษคำตอบจำนวน ๒ ฉบับ แล้วนำเฉลยส่งมายังเจ้าหน้าที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินการต่อไป


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-24โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top