เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
ผลการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับสาขานิติศาสตร์
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สมัครสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละวิชา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรีียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
22 คน
เดือนนี้
548 คน
ปีนี้
2790 คน
ทั้งหมด
12267 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2018-06-26 16:53:00ชม:(234)ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการรายวิชาและ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการรายวิชา และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้สามารถพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอึดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศัตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นิกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning การจัดทำเอกสารประกอบการสอน การจัดทำชุดข้อสอบ การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ตัวแทนคณะกรรมการหมวดศึกษาทั่วไปได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความทางก้านการดำเนินงานหมวดศึกษาทั่วไปและความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT มีอาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

#LPRUNEWs #งานประชาสัมพันธ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-6-14โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top