เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
9011308การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
6 คน
เมื่อวานนี้
7 คน
เดือนนี้
330 คน
ปีนี้
3253 คน
ทั้งหมด
8393 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2018-02-07 15:14:56ชม:(133)ครั้ง

การประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป กำหนดจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป        อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไประหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 และ         การพัฒนาประเทศ 4.0


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-1โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top