เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
9011308การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เมื่อวานนี้
12 คน
เดือนนี้
218 คน
ปีนี้
3588 คน
ทั้งหมด
8728 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2017-07-03 10:46:47ชม:(268)ครั้ง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่

                              อาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์          

                              อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง                

                              อาจารย์พิกุล แสงงาม                    

                              อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลย์ปรีชา            

                              อาจารย์ศิริพรรณ  กาจกำแหง  

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์   เนติศักดิ์                   

                              อาจารย์ศิรญา  จนาศักดิ์                   

                              อาจารย์เอื้อมพร  ฟูเต็มวงศ์                   

                              อาจารย์สุทธิมั่น  ปิยะโกศล                 

                             อาจารย์อนงรัตน์  รินแสงปิน                 

                             อาจารย์ฉัตรสุดา  มาทา                      

                             อาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก               

                            นางสาวต้องตา   จรูญศรีวัฒนา            

                            นางสาววิชุดา    พรหมชัย   

ในการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการรายวิชาและจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เช่น  การดำเนินทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ Digital Literacy การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ การทวนสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป การวัดผลการเรียนการสอนในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม/Soft Skill  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบโจทย์นโยบาย ๔.๐ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-6-27โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top