เกี่ยวกับเรา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญา/วัตถุประสงค์
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากร
เอกสาร Download
แบบฟอร์มการสั่งทำข้อสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
ใบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกวัสดุประกอบการสอน
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นรายวิชา
คู่มือการกรอกเกรด
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศ เรื่องมาตรฐานผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2560
ปฏิทินวิชาการงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561
กลุ่มวิชา
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มคอ3
2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
9011308การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 
 
 
  Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
5 คน
เมื่อวานนี้
12 คน
เดือนนี้
218 คน
ปีนี้
3588 คน
ทั้งหมด
8728 คน
     เริ่มนับ 27 กันยายน 2559
 
Update:2017-07-03 10:46:58ชม:(218)ครั้ง

การประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาคเหนือและจังหวัดลำปาง (ป.ป.ช.) ได้ประสานงานและหารือร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  สุขจิตต์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น ๓                     อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในการประสานงานและหารือดังกล่าวจะมีการนำ "เอกสารการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอาจจัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือการนำเนื้อหาในเอกสารดังกล่าว ไปบรรจุอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คาบ 15 ชั่วโมง เป็นต้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะขอประชุมชี้แจง ให้กับอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้


วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-6-9โดย: rid_lp
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Facebook : https://www.facebook.com/tidarat.kanjai Line : xxx / Mobile :00-00000
Copyright 2017 All Right Reserved Power By xxx.com Design By lp4uwebdesign.com

Back to Top